Voľné pracovné miesta

Všeobecné pojmy, základné informácie

  • Voľné pracovné miesto je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca.
  • Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť v zamestnaní v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo doktorand v dennej forme doktorandského štúdia. Zamestnancom je aj občan EU/EHS, na ktorého sa pri sprostredkovávaní zamestnania vzťahujú právne predpisy rovnaké ako na občana Slovenskej republiky.
  • Zamestnávateľ je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
  • Zamestnávateľ, ktorý má svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej jednotky mimo územia Slovenskej republiky, resp. majú VPM s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky môžu nahlásiť VPM priamo na útvar úradu PSVR - EURES. Nahlásené VPM sa zverejňujú na portáli EURES.

Vhodné zamestnanie je zamestnanie, pri ktorom sa zohľadňuje:

  • zdravotný stav občana;
  • kvalifikácia, odborné zručnosti a druh doteraz vykonávanej práce;
  • týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času;
  • občan si ho môže hľadať sám alebo za pomoci úradu, resp. za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu.

Možnosť získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre si zamestnávateľ môže zabezpečiť svojim vlastným výberom, ale aj za pomoci úradov v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Úrad PSVaR poskytuje zamestnávateľovi informačné a poradenské služby zamerané na hľadanie vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.

Prípadné otázky, bližšie informácie v súvislosti s nahlasovaním VPM zamestnávateľov môžete adresovať na zodpovedných zamestnancov.


Vážený zamestnávateľ,

dovoľujeme si informovať Vás o novom pracovnom portáli ISTP – Internetový sprievodca trhom práce. Garantom projektu ISTP je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a koordinátorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Funkčnosť aplikácie ISTP zabezpečuje realizačný tím TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

ISTP je bezplatný a ľahko dostupný portál. Po zaregistrovaní portál ponúka pre zamestnávateľov možnosť bezplatnej inzercie pracovných miest a umožní vyhľadávať vhodných uchádzačov o prácu z evidencie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj z radov bežných používateľov. V prípade súhlasu uchádzačov o zamestnanie budú ich osobné profily (vrátane životopisov) sprístupnené všetkým registrovaným zamestnávateľom. Po oboznámení sa s osobnými profilmi kandidátov ich budete môcť osloviť pomocou e-mailu a pozvať na osobný pohovor.

Dokument PDFmanuál ISTP pre používateľov


 

Aktuálne voľné pracovné miesta

Prehľad aktuálnych voľných miest s možnosťou vyhľadávania na web stránke ISTP (Internetový sprievodca trhom práce).

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti, postrehy a otázky

Zasielajte nám vaše otázky, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac