Kedy mám nárok na dávku v nezamestnanosti? Môžem mať aj iný zdroj príjmu?

(1) Nárok na dávku v nezamestnanosti má žiadateľ, ktorý

  • požiadal príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a predložením rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie si uplatnil v Sociálnej poisťovni nárok na dávku v nezamestnanosti a
a) bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky alebo
b) bol po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti, najmenej dva roky a nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca, alebo
c) po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, splnil podmienky uvedené v písm. a) tohto bodu a nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnil podmienku trvania služovného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnil podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok a bol poistený najmenej v rozsahu uvedenom písm. a) tohto bodu.

(2) Posudzovaným obdobím pre splnenie  podmieniok nároku na dávku v nezamestnanosti sú tri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre žiadateľa podľa bodu (1) písm a) a c) tohto poučenia a štyri roky pred zaradením do evidencia uchádzačov o zamestnanie pre žiadateľa podľa bodu (1) písm. b) tohto poučenia.

Uchádzači o zamestnanie ktorí boli zárobkovo činní v členskom štáte EÚ preukazujú dobu zamestrnania na základe tlačiva E301.

Môžem mať aj iný zdroj príjmu?

Počas evidencii na ÚPSVaR  môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 75%  zo sumy životného minima  pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje  výška mzdy alebo odmeny. Skutočnosť o výške mzdy alebo odmeny preukazuje  uchádzač o zamestnanie za uplynulý mesiac v termíne, ktorý  určí úrad práce. Prijem sa preukazuje mesačne potvrdením zamestnávateľa o dosiahnutí mzde, odmeny za výkon zárobkovej činnosti. Výška zárobku ktorú uchádzač môže zarobiť podľa vyhlášky  je 148,57 € brutto.


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac