Vyhlásenie výberového konania 2/2018 - Sociálny pracovník - koordinátor CPPR

Sociálny pracovník: Po prijatí dieťaťa do DeD informuje dieťa a jeho rodičov o: právach dieťaťa, právach a povinnostiach biologických rodičov, o pláne sociálnej práce s rodinou dieťaťa, o spolupráci s rodičmi pri sanácii, pri neúspešnej sanácii rodiny informuje dieťa a jeho rodinu o možnostiach zverenia dieťaťa do NRS. Vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa podľa príslušnej legislatívy (zákon č. 305/2005 Z.z.) Zodpovedá za vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Poskytovanie sociálneho poradenstva dieťaťu a jeho rodine. Prešetrovanie pomerov v biologickej rodine dieťaťa. Spolupráca s orgánom SPODaSK a obcou pri koordinovaní sociálneho plánu práce s dieťaťom a rodinou. Zastupovanie DeD na OS. Spolupráca s ostatnými členmi OT a zamestnancami priameho kontaktu. Koordinátor CPPR: Koordinovanie Centra podpory profesionálnych rodín, zvolávanie a vedenie porád PR a OT CPPR – zápisy, Kompletizácia mesačných hlásení + štatistické výkazníctvo. Koordinovanie príjmu detí, zodpovednosť za hlásenie zmeny stavu voľných miest. Zúčastňuje sa na výbere profesionálnych rodičov spolu s ďalšími členmi odborného tímu DeD. Zúčastňuje sa na realizácii návštev v domácnostiach profesionálnych rodín DeD Prievidza, v prípade potreby vypracováva zápis z návštev.Zodpovedá za výpočet zákonných nárokov na príspevky pre PR a deti umiestnené v PR.Zodpovedá za kontrolu správnosti mzdových výkazov PR a s tým spojený výpočet nárokov PR na stravné poukážky. Zodpovedá za výpočet mzdy PR a za odovzdanie podkladov pre prípravu mzdových dekrétov pre PR na ekonomický úsek.Vedie evidenciu vreckového deťom PR DeD a zodpovedá za inventarizáciu vkladov a výberov na vkladné knižky detí, vrátane priebežnej kontroly.Zodpovedá za inventarizáciu majetku v profesionálnych rodinách a evidenciu presunov majetku.


Voľné pracovné miesta

Tlačiť