Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti “ - manažér monitoringu

VKP 5/2018

Kraj: Bratislavský

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 5/2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“ - manažér monitoringu

Počet voľných miest:  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(doba určitá – po dobu realizácie národného projektu, predpokladaný nástup je 01.05. 2018 do 31.07.2019)

Organizačný útvar: sekcia riadenia, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“, za ktoré je zodpovedná sekcia riadenia, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Činnosti budú zamerané najmä na:

 • koordináciu a metodické riadenie monitorovania národného projektu v súčinnosti s príslušnými manažérmi pre oblasť riadenia projektu a v súčinnosti s príslušnými útvarmi pre metodickú oblasť riadenia aktivít projektu a s príslušnými útvarmi, ktoré zabezpečujú realizáciu aktivít projektu;
 • zabezpečenie plnenia povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu;
 • mesačné spracovávanie monitorovacích údajov (merateľných ukazovateľov) k Žiadosti o platbu;
 • vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • spracovávanie monitorovacích správ a za ich predkladanie na Riadiaci orgán;
 • uplatňovanie príslušných interných noriem ústredia pre oblasť tvorby a koordinácie implementácie projektov a ostatných interných noriem v rámci činností v pôsobnosti odboru v súvislosti s implementáciou národného projektu;
 • spracovanie informácii o vývoji a realizácii národného projektu;
 • kontrolu vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu;
 • vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu;
 • zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu a vypracováva monitorovacie správy;
 • podieľa sa na vykonávaní základnej finančnej kontroly;

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo I. stupňa

Prax: preukázateľná prax v rámci projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 00421 220455 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                               Špitálska č. 8,    

                                               812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a v životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 10.apríla 2018.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.Voľné pracovné miesta

Tlačiť