Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - oddelenie investícií a nakladania s majetkom

VK 5/2017

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výber číslo: VK 5/2017

Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme –referent

Počet voľných miest: 1 – uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú (predpoklad od 15.11.2017)

Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor všeobecnej správy, oddelenie investícií a nakladania s majetkom

Miesto výkonu práce: Župné námestie č. 5-6, Bratislava

Hlavné úlohy: Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko-prevádzkových činností u zamestnávateľa s rozsiahlym majetkom.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • usmerňovanie úradov PSVR a DeD v oblasti prípravy, realizácie stavieb a ukončenia stavieb
 • vypracovaní návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov a bežných výdavkov vo vecnom a finančnom členení
 • vypracovanie stanovísk k žiadostiam úradov PSVR a DeD na opravu, údržbu a technické zhodnotenie budov z technického a finančného hľadiska
 • poskytnutie súčinnosti na požiadanie úradov PSVR a DeD pri vypracovaní súťažných podkladov pre obstaranie projektovej dokumentácie a stavebných prác
  • rokovaní s projektantom počas vypracovania projektovej dokumentácie a na záverečnom prerokovaní projektovej dokumentácie
  • zabezpečovanie vypracovania záverečného technicko-ekonomického hodnotenia dokončenej stavby v zmysle platného zákona
  • podieľaní sa na kontrole a vyhodnocovaní plnenia rozpočtu kapitálových výdavkov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa, technický smer

Prax: nutná  v oblasti prípravy a realizácií stavieb a stavebných prác

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č.: 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, č. 50/1976 Z.z. Stavebný zákon, č. 254/1998, Z.z. o verejných prácach

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny                                         

                                           Špitálska 8

                                           812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 10.11.2017

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu, alebo e-mailom, na adresy, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 Voľné pracovné miesta

Tlačiť