Manažér metodického riadenia NP ,,Podpora ochrany detí pred násilím"

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKP 26/2017

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér metodického riadenia Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“

Počet voľných miest:  1 (doba určitá počas realizácie NP)

Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy: 

 • riešenie úloh súvisiacich s realizáciou hlavnej aktivity národného projektu
 • monitorovanie realizácie aktivít národného projektu
 • pravidelné vypracovávanie správ o stave realizácie podaktivít národného projektu a predkladanie správy riadiacemu výboru národného projektu
 • evaulácia národného projektu
 • participácia na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou podaktivít národného projektu
 • organizačné činnosti, písomná, telefonická a e-mailová komunikácia v rámci implementácie národného projektu
 • metodické vedenie koordinátorov pri implementácii národného projektu v oblasti koordinácie úloh, činností a postupov realizovaných pri ochrane detí pred násilím
 • spolupráca s dotknutými subjektmi verejnej správy a MVO pri Implementácií národného projektu
 • správa kampane, vrátane administrovania webových stránok a administrovania profilov sociálnych sietí
 • administratívna a metodická podpora prevádzky Národnej linky na pomoc detským obetiam, vrátane správy propagačnej microsite a vyhodnocovania údajov získaných pri prevádzke národnej linky
 • participácia na tvorbe metodík súvisiacich s poskytovaním dištančného poradenstva pre detské obete násilia
 • podieľanie sa na výkone finančnej kontroly 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ II. Stupňa, preferované vzdelanie v oblasti manažmentu, medzinárodných vzťahov, práva, sociálnej práce alebo psychológie

Požadovaná prax: 5 rokov, skúsenosť v riadiacej pozícii

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom.

Požadované odborné znalosti a zručnosti:

Základná orientácia v právnych predpisoch: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch), Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z., Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z., Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z. a Civilný mimosporový poriadok č 161/2015 Z.z., Dohovor o právach dieťaťa, Základná orientácia v problematike násilia na deťoch.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 00421 220455 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                               Špitálska č. 8

                                               812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass alebo jeho ekvivalent;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 4.12.2017

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, na adresy, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.Voľné pracovné miesta

Tlačiť