Asistent projektového manažéra Národného projektu Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

Špitálska 8, 812 67 Bratislava

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme

Číslo výberového konania:  VKP 3/2017

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – asistent projektového manažéra Národného projektu Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie

Počet voľných miest:  1

Doba určitá – do 30.11.2022

Predpokladaný nástup - február 2018

Organizačný útvar: sekcia riadenia, odbor koordinácie národných projektov AOTP a IZM

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy: 

 • vykonávanie priebežného sledovania pokroku projektu v súčinnosti s manažérom projektu,  príslušnými manažérmi pre oblasť riadenia výdavkov a  príslušnými útvarmi pre metodickú oblasť riadenia aktivít projektu,
 • koordinácia správneho evidovania ukazovateľov projektu, spracovanie doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu a vypracovávanie monitorovacích správ,
 • koordinácia implementácie národného projektu v rámci Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • spracovávanie a kontrola podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov projektu, vykonávanie  finančnej kontroly v rámci pôsobnosti odboru,
 • zabezpečovanie informovanosti a  publicity o realizácii projektu,
 • ďalšie práce spojené s implementáciou projektu .

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa

Prax: preukázateľná skúsenosť s výkonom činnosti v projekte financovanom zo zdrojov EÚ

Jazykové znalosti: znalosť Aj - výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel na pokročilej úrovni, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti riadenia implementácie EŠIF a štátnej pomoci.

 Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  +421220455974

E-mail:   lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                               Špitálska č. 8,    

                                               812 67 Bratislava

 Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31. januára 2018.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.Voľné pracovné miesta

Tlačiť