Personálny asistent projektového manažéra (asistent pre personálne zabezpečenie projektu) - zamestnanec pri výkone práve vo verejnom záujme (NP DEI NS)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 1/2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti „NP DEI NS“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - personálny asistent projektového manažéra (asistent pre personálne zabezpečenie projektu)

Počet voľných miest: 1 (Doba určitá – do 11/2018, resp. počas realizácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“)

Organizačný útvar: Osobný úrad, Odbor personálny

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  zabezpečovanie personálnej agendy v rámci NP DEI NS, za ktorú je zodpovedný organizačný útvar

Činnosti budú zamerané najmä na:

 1. koordinovanie a riadenie nahlasovania voľných pracovných miest, príprava a realizácia výberových konaní na voľné miesta zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu,
 2. vypracovávanie, zmeny a ukončovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre zamestnancov v rámci projektu,
 3. vypracovávanie, zmeny a ukončovanie pracovných zmlúv pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu a príloh v zmysle platnej legislatívy,
 4. sledovanie, spracovávanie a kontrola dochádzky a pracovných výkazov zamestnancov v rámci projektu,
 5. komunikácia a spolupráca so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami - prihlasovanie, zmeny a odhlasovanie zamestnancov v registri poistencov, odstraňovanie chýb,
 6. spracovávanie a príprava podkladov pre výplaty platov a odmien za vykonanú prácu,
 7. súvisiace administratívne práce (písanie listov a oznámení, kopírovanie materiálov),
 8. organizačné činnosti (písomná, telefonická a e-mailová komunikácia v rámci implementácie projektu), 
 9. spracovávanie podkladov k zúčtovávaniu výdavkov projektu,
 10. spolupráca pri implementácii národného projektu v oblasti personalistiky s Úradmi PSVR, ako aj s ostatnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR

Platová trieda: 10, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

Prax: v oblasti personálnej práce je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov: č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Požadované doklady:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VKP 1/2018,
 2. kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 3. kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass,
 1. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov, profesijnom štruktúrovanom životopise Europpas ako aj o ovládaní štátneho jazyka.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Rezničáková

Telefón: 02/20 455 905

E-mail: martina.reznicakova@upsvr.gov.sk

 

Adresa:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Osobný úrad, Odbor personálny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 24. 6. 2018.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo e-mailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti a životopise.Voľné pracovné miesta

Tlačiť