Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

www.upsvar.sk/tv .::. tv@upsvr.gov.sk

______________________________________________________________________________

OZNÁMENIE
O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE
FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA PODPORU VYTVÁRANIA
PRACOVNÝCH MIEST A NA PODPORU VZDELÁVANIA
V RÁMCI PROJEKTU XXXIV-2
„PODPORA ROZVOJA REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTI BEZ BSK“

- OZNÁMENIE

- PRÍLOHY K OZNÁMENIU

Bližšie informácie Vám poskytne: Mgr. Erika Novotná, email: erika.novotna@upsvr.gov.sk, tel.č.: 056 2446402

___________________________________________________________________

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov,  M. R. Štefánika 73/23

                                                                        O Z N A M

                                     o uskutočnení výberového konania (VK)

 

Profesia: Supervízor upratovacích a prevádzkových služieb

Počet VPM: 1 voľné pracovné miesto

Pracovný pomer:  doba neurčitá

Dátum výberového konania:  21.07.2014 o 09,00 hod

Miesto výberového konania:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 07501 Trebišov, klub práce, č.d. 230

Názov zamestnávateľa:  Royal Business Corporation s.r.o.Slov. jednoty 19, 04001 Košice

IČO: 45391611

Miesto výkonu práce: Trebišov

Možný nástup do zamestnania od: ihneď

Popis pracovných činnosti: Zamestnanec realizuje rozvoz, odovzdávanie a preberanie rohoží u obchodných partnerov spoločnosti. Vedenie služobného motorového vozidla - do 3,5 t.

Požiadavky na zamestnancov:  Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium)

 Vodičský preukaz - skupina B

 Miesto je podporené v rámci NP XXI , vhodné pre UoZ do 29 rokov

Platové podmienky:  440 EUR

Výhody :                                                           

 Bližšie informácie o VK získate na tel. č. 056/2446413  (Ing. Martin Kundek)     

______________________________________________________________________________

Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest -3“

______________________________________________________________________________

FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MALÝCH PODNIKOCH ALEBO STREDNÝCH PODNIKOCH.

>>> Základné informácie  

>>> Slovenská záručná a rozvojová banka

______________________________________________________________________________

Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014


   Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku  v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

   Uvedené tlačivo doteraz Sociálnej poisťovni predkladal UoZ - žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

   Sociálna poisťovňa bude tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“ žiadať výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa UoZ - žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

   Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti žiadateľa o dávku v nezamestnanosti ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.
 
Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci oddelení informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

_________________________________________________

>>>>>Oznamovacia povinnosť rodičov o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa<<<<<

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI  „Podpora vytvárania pracovných miest“

V súvislosti s implementáciou projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že prijímanie žiadostí je ku dňu 24.3.2014 ukončené.

 Výsledky z rokovania komisie pre hodnotenie a schváľovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"

______________________________________________________________________________

>Zoznam CHD/CHP I.polrok 2014<

______________________________________________________________________________

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.  

  

V súvislosti so žiadosťami médií, ale aj žiadosťami rôznych ďalších subjektov   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje, že na otázky ku konkrétnym prípadom maloletých detí nebudú poskytované informácie z prebiehajúcich súdnych konaní, informácie o konkrétnych deťoch a informácie, súvisiace s konkrétnymi deťmi.  

Keďže žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť a dieťa má právo na ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom, nebudú ministerstvom a ani inou rezortnou inštitúciou zverejňované žiadne informácie, týkajúce sa maloletých detí, ktoré zasahujú do ich súkromia a osobnej integrity osobám (právnickým alebo fyzickým), čo nie sú v právnom vzťahu k maloletým deťom. 

 Akýkoľvek podnet zo strany médií či iných osôb, smerujúci ku konkrétnym prípadom, je rezortnými zložkami dôsledne preverovaný a podľa výsledkov preverenia sú vykonané potrebné kroky. Akékoľvek výhrady voči postupu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka, iniciované účastníkmi konania (spravidla rodičmi),  je potrebné uplatňovať v súdnom konaní.

 Ministerstvo oceňuje záujem médií o osud detí, avšak vyzýva média k uvážlivosti pri   spracovaní tém konkrétnych maloletých detí tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do súkromia a osobnej integrity. 

______________________________________________________________________________

TLAČIVO:

>Potvrdenie o mzde / odmene za zárobkovú činnosť

______________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:

    Žiadame klientov, ktorí majú povinnosť oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle §22 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, prijatie pomoci de minimis, aby na Ministerstvo financií SR zasielali iba predpísaný formulár "Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci" bez akýchkoľvek podporných dokladov. Ďakujeme

______________________________________________________________________________

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac