Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Vitajte na stránkach

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

www.upsvar.sk/tv .::. tv@upsvr.gov.sk

Organizačná štruktúra úradu práce platná od 03.04.2015

organizačná štruktúra org

_______________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

Národný projekt - RODINA A PRÁCA

INFORMÁCIE

Potvrdenie 1

Potvrdenie 2

_______________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

§ 54 - Príprava projektu „Podpora zamestnávania UoZ“

_______________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

 Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o službách zamestnanosti“) a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015 k nasledujúcim zmenám:

1. Doterajší názov inštitúcie „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov“ sa mení na nový názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov.“;

 2. Doterajšie IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 35556811, zaniká a používa sa IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny: 30794536;

 3. Doterajšie bankové spojenie 7000147856/8180, IBAN: SK49 8180 0000 0070 0014 7856 zaniká a mení sa na nové bankové spojenie: 7000534717/8180, IBAN: SK 5381800000007000534717

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa  k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky

V Trebišove, dňa: 01.01.2015

________________________________________________________________________

OZNÁMENIE

o možnosti predkladania žiadostí v rámci Príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní § 51a.

INFO

Bližšie informácie Vám poskytne:

Bc. Andrea Štefanková, t.č. : 056/2446 411, e-mail: andrea.stefankova@upsvr.gov.sk

________________________________________________________________________

FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MALÝCH PODNIKOCH ALEBO STREDNÝCH PODNIKOCH.

>>> Základné informácie  

>>> Slovenská záručná a rozvojová banka

______________________________________________________________________________

Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014


   Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku  v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

   Uvedené tlačivo doteraz Sociálnej poisťovni predkladal UoZ - žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

   Sociálna poisťovňa bude tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“ žiadať výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa UoZ - žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

   Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti žiadateľa o dávku v nezamestnanosti ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.
 
Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci oddelení informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

_________________________________________________

>>>>>Oznamovacia povinnosť rodičov o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa<<<<<

______________________________________________________________________________

>Zoznam CHD/CHP I.polrok 2015<

______________________________________________________________________________

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.  

  

V súvislosti so žiadosťami médií, ale aj žiadosťami rôznych ďalších subjektov   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje, že na otázky ku konkrétnym prípadom maloletých detí nebudú poskytované informácie z prebiehajúcich súdnych konaní, informácie o konkrétnych deťoch a informácie, súvisiace s konkrétnymi deťmi.  

Keďže žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť a dieťa má právo na ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom, nebudú ministerstvom a ani inou rezortnou inštitúciou zverejňované žiadne informácie, týkajúce sa maloletých detí, ktoré zasahujú do ich súkromia a osobnej integrity osobám (právnickým alebo fyzickým), čo nie sú v právnom vzťahu k maloletým deťom. 

 Akýkoľvek podnet zo strany médií či iných osôb, smerujúci ku konkrétnym prípadom, je rezortnými zložkami dôsledne preverovaný a podľa výsledkov preverenia sú vykonané potrebné kroky. Akékoľvek výhrady voči postupu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka, iniciované účastníkmi konania (spravidla rodičmi),  je potrebné uplatňovať v súdnom konaní.

 Ministerstvo oceňuje záujem médií o osud detí, avšak vyzýva média k uvážlivosti pri   spracovaní tém konkrétnych maloletých detí tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do súkromia a osobnej integrity. 

______________________________________________________________________________

TLAČIVO:

>Potvrdenie o mzde / odmene za zárobkovú činnosť

______________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:

    Žiadame klientov, ktorí majú povinnosť oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle §22 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, prijatie pomoci de minimis, aby na Ministerstvo financií SR zasielali iba predpísaný formulár "Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci" bez akýchkoľvek podporných dokladov. Ďakujeme

______________________________________________________________________________

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu alebo recepcii úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac