Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

www.upsvar.sk/tv .::. tv@upsvr.gov.sk

______________________________________________________________________________

FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V MALÝCH PODNIKOCH ALEBO STREDNÝCH PODNIKOCH.

>>> Základné informácie  

>>> Slovenská záručná a rozvojová banka

______________________________________________________________________________

Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014


   Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku  v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

   Uvedené tlačivo doteraz Sociálnej poisťovni predkladal UoZ - žiadateľ o dávku v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa alebo bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne priamo zamestnávateľ.

   Sociálna poisťovňa bude tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“ žiadať výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od zamestnávateľa UoZ - žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

   Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti žiadateľa o dávku v nezamestnanosti ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať z údajov vedených v jej informačných systémoch.
 
Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci oddelení informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

_________________________________________________

>>>>>Oznamovacia povinnosť rodičov o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa<<<<<

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu XXI  „Podpora vytvárania pracovných miest“

V súvislosti s implementáciou projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať, že prijímanie žiadostí je ku dňu 24.3.2014 ukončené.

 Výsledky z rokovania komisie pre hodnotenie a schváľovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"

____________________________________________________________________________________

 

       Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov, M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

 

O Z N A M

Výmena preukazov „ Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím“ a preukazov  „Fyzickej  osoby s  ťažkým   zdravotným  postihnutím s potrebou sprievodcu“

     Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

     Výmena preukazov  ŤZP a preukazov ŤZP/S  prebieha na oddelení posudkových činností  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa preukazu  b e z p l a t n e . K výmene  je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S,  občiansky preukaz a 1 aktuálnu fotografiu o veľkosti 3x4 cm.

Nie je potrebné meniť preukazy vydané od 1. 1. 2009.

______________________________________________________________________________

>Zoznam CHD/CHP k 31.12.2013<

______________________________________________________________________________

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.  

  

V súvislosti so žiadosťami médií, ale aj žiadosťami rôznych ďalších subjektov   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje, že na otázky ku konkrétnym prípadom maloletých detí nebudú poskytované informácie z prebiehajúcich súdnych konaní, informácie o konkrétnych deťoch a informácie, súvisiace s konkrétnymi deťmi.  

Keďže žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť a dieťa má právo na ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom, nebudú ministerstvom a ani inou rezortnou inštitúciou zverejňované žiadne informácie, týkajúce sa maloletých detí, ktoré zasahujú do ich súkromia a osobnej integrity osobám (právnickým alebo fyzickým), čo nie sú v právnom vzťahu k maloletým deťom. 

 Akýkoľvek podnet zo strany médií či iných osôb, smerujúci ku konkrétnym prípadom, je rezortnými zložkami dôsledne preverovaný a podľa výsledkov preverenia sú vykonané potrebné kroky. Akékoľvek výhrady voči postupu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka, iniciované účastníkmi konania (spravidla rodičmi),  je potrebné uplatňovať v súdnom konaní.

 Ministerstvo oceňuje záujem médií o osud detí, avšak vyzýva média k uvážlivosti pri   spracovaní tém konkrétnych maloletých detí tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do súkromia a osobnej integrity. 

______________________________________________________________________________

 Informácia pre poberateľov ochranného príspevku

______________________________________________________________________________

TLAČIVO:

>Potvrdenie o mzde / odmene za zárobkovú činnosť

______________________________________________________________________________

 OZNÁMENIE:

    Vážení klienti, Z dôvodu zmeny administratívneho systému úradu dochádza k zmene evidencie došlej pošty, ktorá bude vedená výhradne na PODATEĽNI Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov v budove na M.R.Štefánika. Týmto Vás žiadame, aby ste všetky písomnosti, ktoré predkladáte na základe uzatvorených dohôd, nové žiadosti a akékoľvek dokumenty z uvedeného dôvodu osobne alebo poštou doručovali na nižšie uvedenú adresu. Zároveň pre zabezpečenie adresnosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri zasielaní písomnosti uvádzali aj meno zamestnanca, ktorému je zásielka adresovaná. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Meno zamestnanca M.R.Štefánika 73/23 075 01 Trebišov

______________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:

    Žiadame klientov, ktorí majú povinnosť oznamovať Ministerstvu financií SR v zmysle §22 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, prijatie pomoci de minimis, aby na Ministerstvo financií SR zasielali iba predpísaný formulár "Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci" bez akýchkoľvek podporných dokladov. Ďakujeme

______________________________________________________________________________

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac