Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

VÝZVA č.4/2018/SPODaSK

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

vyhlasuje VÝZVU č.4/2018/SPODaSK

na predkladanie projektov na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Názov výzvy :                                      Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Právny rámec :                                    § 17 ods. 4 zákona číslo 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PREDMET VÝZVY

Výchovný skupinový program alebo sociálny skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vykonávaný pobytovou formou, za účasti rodičov, alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa (§ 17 ods.4 zákona číslo 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  15 detí z rodín s problémovým správaním a s poruchami správania, rodičia detí, alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o tieto deti.8 rodín -   terénna sociálna práca  

  • Časový rozsah výkonu opatrení :   máj – november 2018
  • Predpokladaná cena:                      16.000 Eur
  • Cieľová skupina :   15 detí z rodín s problémovým správaním a s poruchami správania, rodičia detí, alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o tieto deti.

                                      8 rodín -   terénna sociálna práca

  • Miesto výkonu opatrení :         otvorené prostredie, prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení SPODaSK;, prirodzené rodinné prostredie 

Podrobný opis predmetu výzvy, množstvo alebo rozsah je uvedený v priloženom súbore vo formáte PDF.

16. 04. 2018 viac
JOB FORUM 2017

JOB FORUM 2017

V dňoch 26. – 27. októbra 2017 sa v areáli výstaviska Expo Center Trenčín, uskutočnil 9. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM 2017. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s ÚPSVAR Trenčín, ÚPSVaR Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, ÚPSVaR Partizánske, ÚPSVaR Prievidza, Trenčianskym samosprávnym krajom a fy. EXPO CENTER a.s., Trenčín.

Otvorenie akcie

      Cieľom veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania bolo poskytnúť uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie nové možnosti zamestnať sa a informovať ich o aktuálnej situácii na trhu práce. Uchádzači o zamestnanie a záujemcovia o zamestnanie získali informácie o voľných pracovných miestach, nadviazali kontakty so zamestnávateľmi a priamo na veľtrhu práce mali možnosť vypísať dotazník na prijatie do zamestnania ako aj zúčastniť sa výberových konaní , ktoré organizovali jednotliví zamestnávatelia. Za týmto účelom sa podujatia zúčastnilo celkovo 116 vystavovateľov nielen z okresu Trenčín a Ilava, ale aj z iných okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na veľtrh bolo pozvaných 2613 uchádzačov o zamestnanie a 40 záujemcov o zamestnanie zo všetkých okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým bolo ponuknutých 3932 voľných pracovných miest priamo na mieste (z toho pre SR bolo 1932 voľných pracovných miest) a okrem toho uchádzači o zamestnanie obdržali aj ponuky do firiem, ktoré sa veľtrhu nezúčastnili a mali nahlásené voľné pracovné miesta cez portál www.istp.sk.

ÚPSVaR Trenčín bolo vystavených pre uchádzačov o zamestnanie 1881 odporučaniek do zamestnania. V rámci národného projektu Reštart pre mladých uchádzačov boli 60 uchádzačom o zamestnanie poskytnuté individualizované služby priamo na výstavisku.

03. 11. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac