Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Trenčín</strong>

Oznamy úradu a novinky

Plán vykonávania opatrení na rok 2017 v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 73 ods. 3 písm. m) a § 73 ods. 2 písm. e) desiateho bodu zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plán vykonávania opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle § 73 ods. 3 písm. m) a § 73 ods. 2 písm. e) desiateho bodu zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. 06. 2016 viac
Raňajky so zamestnávateľmi konané dňa 17.03.2016

Raňajky so zamestnávateľmi

             Dňa 17.03.2016 sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne uskutočnilo stretnutie pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“.  Pozvanie na toto stretnutie prijalo celkovo 29 zástupcov z 21 spoločností pôsobiacich v okresoch Trenčín a Ilava.

01. 04. 2016 viac
NP - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

NP - Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

Cieľová skupina

Znevýhodnení UoZ podľa § 8 ods. 1) písm. b) zákona o službách zamestnanosti - občania starší ako 50 rokov veku. Podmienkou je právoplatné zaradenie do evidencie UoZ, bez ohľadu na dĺžku doby evidencie.

Oprávnenou cieľovou skupinou sú len znevýhodnení UoZ, ktorí sú evidovaní v rámci oprávneného územia okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

15. 01. 2016 viac
NP - Cesta z kruhu nezamestnanosti

NP - Cesta z kruhu nezamestnanosti

Cieľová skupina

Znevýhodnený UoZ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti  - občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na dobu minimálne 15 mesiacov. Finančný príspevok sa poskytuje mesačne počas najviac 12 mesiacov, alebo najviac počas 15 mesiacov, v závislosti od doby evidencie prijatého UoZ na jedno vytvorené pracovné miesto. Finančný príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode vytvorí pracovné miesto.

15. 01. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Koordinačná príručka - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Koordinačná príručka. Pre plnohodnotné využívanie elektronickej verzie koordinačnej príručky je potrebné dokument stiahnuť.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac