Príspevok pri narodení dieťaťa

Od 1.1.2009 jednorazové vyplácanie príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa
          Od januára 2009 štát na každé narodené dieťa pripláca príplatkom k príspevku pri narodení dieťaťa na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé, druhé alebo tretie dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní. Oprávnenou osobou na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa - je matka, ktorá porodila prvé, druhé alebo tretie dieťa a - otec dieťaťa, ak matka zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie alebo ak dieťa, ktoré sa narodilo matke ako prvé, druhé alebo tretie a dožilo sa 28 dní, bolo zverené do výchovy otca. Od 1.1.2009 je príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaný v sume 678,49 Eur/20 440 Sk.  Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. Žiadosť o príplatok k príspevku:

- poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby alebo ju možno získať z internetu, www.upsvar.sk - vzory žiadostí.

- súčasťou žiadosti je aj časť C Potvrdenie lekára (gynekológa). Dožitie dieťaťa aspoň 28 dní sa preukazuje potvrdením ošetrujúceho lekára dieťaťa na osobitnom tlačive, ktoré poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Možno ho získať aj z internetu, www.upsvar.sk (vzory žiadostí, potvrdenia). Pre splnenie podmienok nároku sa musí matka od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu zúčastňovať raz za mesiac preventívnych prehliadok alebo obdobných prehliadok v cudzine. Za účasť na preventívnych prehliadkach sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Toto priamo na žiadosti potvrdí ošetrujúci gynekológ.

Ak sa matke dieťa narodilo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa za podmienky, že bola pred narodením dieťaťa verejne zdravotne poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Slovenskej republike najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Takéto potvrdenie o poistení poskytne svojmu klientovi príslušná zdravotná poisťovňa. Nárok na príplatok k príspevku má len tá oprávnená osoba, ktorej vznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa má aj fyzická osoba, ktorej súd zveril dieťa do 6 mesiacov veku. Nárok  na príplatok k príspevku jej však nevznikne.  

 

 

 Sociálne veci a rodina

Tlačiť