Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves (ďalej len "úrad") bol zriadený na základe zákona č.453/2003 Z.z. ako orgán štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti. Úrad:

  • vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov na týchto úsekoch: štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi a náhradné výživné, kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, evidencia voľných pracovných miest, sprostredkovanie vhodného zamestnania, poskytovanie poradenských služieb, vzdelávanie a príprava na trh práce, aktívne opatrenia na trhu práce, zvýšená starostlivosť o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov, príprava a realizácia projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,
  • vykonáva v prvom stupni štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
  • vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje obec pri prenesenom výkone štátnej správy alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
  • pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení,
  • získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
  • vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
  • prejednáva priestupky podľa § 7 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.

Štatutárnym zástupcom a vedúcim služobného úradu je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene úradu vo všetkých veciach.

Organizačná štruktúra ÚPSVR Spišská Nová Ves

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac