Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky od 1.1.2016

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

a) je držiteľom modrej karty Európskej únie

b) má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o  možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania

d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie

f) spĺňa podmienky podľa § 23a zák. č. 5/2004 Z.z. – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere!

Zákonom č. 495/2013 sa od 1.1.2014 menia príslušné ustanovenia zákona o službách zamestnanosti a zákona o pobyte cudzincov týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Tieto zmeny sú z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a rady 2011/98/EU o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

 V uvedenej súvislosti sa zavádzajú nové formy prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k zamestnaniu na území Slovenskej republiky, a to:

 

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

Zákonom č. 353/2015 Z. z. sa menia a dopĺňajú od 1.1.2016 niektoré ustanovenia zákona č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Konkrétne ide zmenu časového obdobia na aké sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (ďalej len „VPM“) a obdobie na aké sa udeľuje povolenie na zamestnanie (§ 21b ods. 5, § 23 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti). Uvedené ustanovenia umožňujú vydať súhlas s obsadením VPM, resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť.

Reciprocita v stanovenom období zamestnania a na to nadväzujúceho pobytu je zaručená len s USA, o čom sa dotknuté strany informovali výmenou diplomatických nôt dňa 17.2.2016. Týmto môžu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade zamestnania resp. vyslania občanom USA vydať potvrdenie resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie najviac päť rokov.

 

Zmena údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, doklad o pobyte na ktorom uvedie prechodný pobyt na účel zamestnania. Policajný útvar okrem dokladu o pobyte – prechodný pobyt na účel zamestnania, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na uvedenom doklade je štátny príslušník tretej krajiny povinný informovať policajný útvar o tejto zmene do 5 pracovných dní.

Povinnosti zamestnávateľa

Zmena zamestnávateľa (zmena identifikačného čísla zamestnávateľa) na dokumente  „Dodatočné údaje o zamestnaní“ je možná iba v prípade, ak je  voľné pracovné miesto nového zamestnávateľa nahlásené na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň 30 pracovných dní pred informovaním policajného útvaru o zmene údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Nahlásenie voľného pracovného miesta v uvedenej lehote sa vyžaduje aj v nasledovných prípadoch zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“:

  • miesto výkonu práce sa presúva/dopĺňa do iného okresu
  • zmena druhu vykonávanej práce
  • obdobie výkonu práce sa predlžuje

Na nahlásenom pracovnom mieste musí zamestnávateľ zaznačiť v príslušnom odseku, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny.Služby zamestnanosti

Tlačiť