Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje

Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny:

a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

 1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty
 3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 6 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo
 4. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f) prvého bodu,

d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,

e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a

 1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo
 2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)

h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)

i) ktorému bol udelený azyl,

j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)

l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

 1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
 2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)

o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)

s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach,

t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,

u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok,

v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,

x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý

 1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
 2. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,

ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)

ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)

ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)

af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

ag) ktorý má udelené národné vízum28g) a,

 1. na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
 2. ktorý sa podieľa na realizácií filmového projektu na území Slovenskej republiky,

ah) ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility28h) od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu,

ai) ktorý pre centrum strategických služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom strategických služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

Začiatok a skončenie zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v niektorom z písmen a) až ag) oznamuje zamestnávateľ úradu práce predložením formulára informačnej karty dvojmo spolu s kópiou dokladu preukazujúceho uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu do 7 pracovných dní od nástupu alebo skončenia zamestnania, resp. vyslania. Jeden výtlačok úrad práce potvrdí a vráti zamestnávateľovi na kontrolné účely. V prípade vyslania má túto povinnosť voči úradu práce organizácia, ku ktorej je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný na výkon práce na území SR (informujúca organizácia).

Príslušným úradom prace je úrad, v ktorého územnom obvode bude št. príslušník tretej krajiny zamestnaný, resp. bude realizovať výkon práce na základe vyslania na účel poskytovania služieb  (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania nie sídlo zamestnávateľa). V prípade, že výkon zamestnania, resp. vyslania bude na viacerých miestach, uvedie sa na informačnej karte sídlo zamestnávateľa, resp. inf. organizácie, a doplní sa poznámka o miestach výkonu práce. Informačná karta sa predkladá úradu príslušnému podľa sídla zamestnávateľa, resp. inf. organizácie. Ak štátny príslušník tretej krajiny má pracovnoprávny vzťah, alebo obdobný vzťah  u viacerých zamestnávateľov na území SR, každý z jeho zamestnávateľov má ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce.

V prípade vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, by vyslaní pracovníci mali mať pri sebe formulár A1 t. z. potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve alebo žiadosť o jej vystavenie, resp. doklady, ktoré potvrdzujú, že je zamestnanec sociálne zabezpečený vo vysielajúcom členskom štáte EU/EHP/Švajčiarska. Za vyžiadanie uvedených formulárov je zodpovedný zamestnávateľ a žiada o ne v domovskom členskom štáte. V prípade štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorých vyslal zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu ako svojich zamestnancov na výkon práce na účel poskytovania služieb, by mal mať pri sebe aj doklad potvrdzujúci ich legálne zamestnanie,  udelené v členskom  štáte vyslania.Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie