Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

3. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,

c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

e) je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,

f) ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO)

Postup zamestnávateľa

V prípade písmen a) až d) musí zamestnávateľ oznámiť VPM aspoň 15 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na zamestnanie úradu práce, príslušnému podľa miesta výkonu práce. VPM oznámi úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.istp.sk/.  Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.

Sezónne zamestnanie je činnosť viazaná na určité ročné obdobie udalosťou alebo sledom udalostí (obdobie výsadby alebo zberu úrody v poľnohospodárstve, dovolenkové obdobie v oblasti cestovného ruchu vrátane podujatí, slávností, bienále alebo dlhodobých výstav kultúrneho charakteru), počas ktorých sa vyžaduje omnoho vyšší objem práce, než je potrebný na bežnú stálu prevádzku. Maximálna dĺžka trvania sezónneho zamestnania nesmie prekročiť 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ak zamestnávateľ stanoví pri nahlásenom VPM, na ktoré plánuje prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad práce nie je povinný pri výbere uchádzačov o zamestnanie zohľadniť túto podmienku, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.

V prípade písmen e) a f) sa VPM nenahlasuje. Avšak vyslaniu štátnych príslušníkov tretej krajiny na výkon práce na území SR (bod e)) a udeleniu povolenia na zamestnanie predchádza rokovanie právnickej alebo fyzickej osoby u ktorej budú vykonávať prácu (informujúca organizácia) s úradom práce, na ktorom sa odsúhlasia počty, profesie a obdobie vyslaných zamestnancov. Z rokovania sa vyhotoví záznam, v ktorom budú spísané dohodnuté podmienky výkonu práce vyslaných zamestnancov u informujúcej organizácie, na základe čoho sa budú udeľovať povolenia na zamestnanie.

Postup štátneho príslušníka tretej krajiny

Štátny príslušník tretej krajiny uvedený v bodoch a) až d) podá žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na úrade práce v ktorého územnom obvode bude vykonávať prácu na predpísanom formulári. Žiadosť podá po uplynutí 15 pracovných dní odo dňa nahlásenia VPM sám alebo na tento úkon splnomocní zodpovednú osobu budúceho zamestnávateľa. Na štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v písmene e) a f) sa uvedená lehota nevzťahuje.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky podáva žiadosť na predpísanom formulári (Príloha č.2). Štátny príslušník tretej krajiny uvedený v písmene f) podáva žiadosť na uvedenom formulári (Príloha č.3).

 K žiadosti o povolenie na zamestnanie sa doložia nasledovné dokumenty:

  • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
  • kópiu dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny alebo kópiu dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak má udelený niektorý z týchto druhov pobytu,
  • ak je vyslaný, overenú a preloženú kópiu zmluvy o poskytovaní služieb, pripadne dokladu o vnútropodnikovom transfere, v slovenskom jazyku, na základe ktorého bude vykonávať prácu na území Slovenskej republiky. Údaje týkajúce sa obchodného tajomstva môžu byť zatmavené. Úrad práce pred udelením povolenia na zamestnanie skontroluje splnenie podmienok uvedených v žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny vyslaného na základe zmluvy s údajmi zo záznamu prerokovaného s úradom,
  • ak je žiadosť predkladaná budúcim zamestnávateľom, tak musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s týmto postupom, s overením pravosti podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade písomného splnomocnenia v cudzom jazyku sa vyžaduje jeho súdnoznalecký preklad.

 Štátny príslušník tretej krajiny s udeleným povolením na zamestnanie a povolením prechodného pobytu na účel zamestnania môže vykonávať len pracovnú činnosť v zmysle podmienok uvedených na povolení na zamestnanie, inak sa to bude považovať za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a povolenie na pobyt sa mu môže zrušiť.

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v bode a) až d) sa podáva na uvedenom formulári (Príloha č.4). V prípade predlženia povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania, sa povolenie na zamestnanie predĺži na obdobie zostávajúce do uplynutia 180 dní od obdobia stanoveného v pôvodnom povolení. Žiadosť o predlženie povolenia podá po uplynutí 15 pracovných dní odo dňa nahlásenia VPM.

Štátny príslušník tretej krajiny uvedený na zamestnanie udelením pred 1.1.2014 už nebude žiadať o predĺženie tohto povolenia, ale bude postupovať v zmysle hore uvedeného bodu č.1 (zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM), t.j. bude žiadať len o prechodný pobyt na účel zamestnania, pričom sa bude prihliadať na situáciu na trhu práce a možnosť obsadenia pracovného miesta uchádzačom o zamestnanie, ak nie je uvedený v skupine s výnimkami  - t.j. v tomto bode alebo v bode 4. Štátny príslušník tretej krajiny uvedený v bode e) podáva žiadosť o predlženie povolenia na zamestnanie na predpísanom formulári (Príloha č.5) a v prípade uvedenom v písmene f) na formulári (Príloha č.6).Služby zamestnanosti

Tlačiť