Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Postup pri podávaní žiadosti o sociálne dávky

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi podáva občan písomne na Odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.

Aktivačný príspevok patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia, ak splnili podmienky nároku na dávky. Úrad vypláca dávku a príspevky občanovi v hmotnej núdzi mesačne pozadu.

Nárok na príspevok má:

  • občan v hmotnej núdzi, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia, ak ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • občan, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní alebo príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených ministerstvom,
  • občan, ktorý sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriadovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt,
  • občan, ktorý sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnje dohody s príslušným úradom.

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

  • občan je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
  • úrad zistí, že občan nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi, ak mu patria príspevky podľa osobitného predpisu / §51 a 52a zákona o službách zamestnanosti/.

 

Viac informácií týkajúcich sa hmotnej núdze nájdete tu .

Tu nájdete prehľad štátnych sociálnych dávok.

Sociálne dávky - koordinácia v rámci EÚSlužby zamestnanosti

Tlačiť