Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Postup pri podávaní žiadosti o dávku v nezamestnanosti

Poistenec si uplatňuje nárok na dávku v nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu.

Uplatnenie nároku

Nárok na dávku v nezamestnanosti si poistenec uplatňuje na základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť a doklady potrebné k posúdeniu nároku na dávku v nezamestnanosti uchádzač o zamestnanie predkladá miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Oznamovacia povinnosť

Poistenec a poberateľ dávky sú povinní preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia.

Poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.

Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu mena a priezviska a príjemca dávky aj zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava; poistenec uvedený v § 15 ods. 1 písm. c) až e) je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť pobočke príslušnej podľa miesta svojho nového trvalého pobytu zmenu miesta trvalého pobytu a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti sú povinné do ôsmich dní písomne oznámiť pobočke príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.

Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je zachovaná, ak doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti a písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu poštou, odoslali faxom alebo elektronickou poštou. Doklad preukazujúci vyššie uvedené skutočnosti alebo písomné oznámenie o vyššie uvedených skutočnostiach odoslaný faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo urobený v súlade s dohodou podľa § 186 ods. 2 zákona, treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká ak poistenec v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienky nároku -  http://www.socpoist.sk/davka-v-nezamestnanosti#podmienky-naroku)

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov „podporné obdobie v nezamestnanosti“ – do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodov :

  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • materské,
  • rodičovský príspevok.

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za dni. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

 

 

 Služby zamestnanosti

Tlačiť