Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Podmienky evidencie

Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana nie jeho povinnosťou.

Uchádzačom o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu, a ktorý:

 • nie je zamestnanec,
 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ alebo v cudzine
 • vykonáva zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny.

Od 01.07.2013 maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva túto zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je 148,57 EUR (brutto). Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne, ktorý mu stanoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Občan, ktorý má záujem využiť poskytovanie služieb zamestnanosti má možnosť uchádzať sa o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe osobne podanej písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie / žiadosť o zaradenie do evidenci pri opakovanej evidencii. Žiadosť si podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu.

Ak sa občan rozhodne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebné priniesť platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, doklad osvedčujúci ukončenie pracovného pomeru (dohodu o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtový list), v prípade absolventov škôl doklad o ukončení štúdia, doklad o najyššom ukončenom vzdelaní.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 • dňom podania žiadosti

alebo

 • ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa nesledujúceho po:
  • skončení zamestnania
  • skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
  • skončení sústavnej prípravy na povolanie
  • skončení osobnej celodennej starostlivosti o dieťa
  • skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru
  • skončení dočasnej pracovnej neschopnosti
  • skončení invalidity
  • skončení väzby a výkonu trestu odňatia slobody
  • po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku

    

    Služby zamestnanosti

Tlačiť