Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Informácie o postupe pri vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom na základe niektorej zo skutočností vymedzených v ustanoveniach § 36 ods.1. (pozri zákon). Jedná sa najmä o nástup do zamestnania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, nástupu na sústavnú prípravu na povolanie a pod. (pozri zákon). Je potrebné, aby tieto skutočnosti uchádzač o zamestnanie úradu oznámil včas, podložil ich dokladmi - pracovná zmluva, živnostenský list, potvrdenie o zápise na štúdium a pod.

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu šiestich mesiacov v prípade, ak sa jedná o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak uchádzač o zamestnanie svoju neúčasť nepreukáže vážnymi dôvodmi(pozri zákon):

 • vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • nespolupráce s úradom, pričom za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom sa považuje:
  • odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov

  • odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 a formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a

  • predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,

  • nepreukázanie splnenia povinnosti podľa § 34 ods. 6 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až e)

  • nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 6 a 8 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až e)

  • nepredloženie dokladov podľa odsekov 4 a 6 § 19 ods. 4 v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,

  • nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,

  • nedodržanie povinností podľa § 34 ods. 5, 9, 17 alebo ods. 18 bez vážnych dôvodov podľa odseku 4 písm. b) až e)

 • že mu bolo v členskom štáte EU alebo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu troch mesiacov v prípade, ak uchádzač o zamestnanie požiada o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie bez udania dôvodu.Služby zamestnanosti

Tlačiť