Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Výzva na predloženie správy o činnosti agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) za rok 2016

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 58 ods. 12 písm. c) zákona č.5/2004 Z. z. zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetky APZ na zaslanie ročnej správy o svojej činnosti za kalendárny rok 2016, v termíne do 31. marca 2017.

 

Správy zaslané po uplynutí tohto termínu nie je možné považovať za splnenie si zákonnej povinnosti predloženia ročnej správy o činnosti.

Z technických príčin nie je možné zaslať elektronickú správu o činnosti APZ za rok 2016, tak ako ste boli informovaní listom č. UPS/US1/SSZOSK/BEZ/2015/22209-0001 zo dňa 02.12.2015.

Ročnú správu o svojej činnosti zasielajte písomne na adresu:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sprostredkovateľských služieb, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: Ivana.Mlyncokova@upsvr.gov.sk (veľkosť e-mailu nemôže presiahnuť 4 MB).

 Služby zamestnanosti

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac