Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

 

 

 

OZNÁMENIE

 

 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o službách zamestnanosti“) a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015, k nasledujúcim zmenám:

 

  1. Doterajší názov inštitúcie „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica “

 

sa mení na nový názov

 

 „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica“

 

  1. Doterajšie IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica:  37847635  

zaniká a používa sa

                                                                                                                                

IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny: 30794536

                                                                         

3. Doterajšie bankové spojenie - Štátna pokladnica

    Výdavkový účet ŠR   SK82 8180 0000 0070 0012 6019

    Výdavkový účet ESF SK28 8180 0000 0070 0017 7916

    

zaniká a mení sa na                   

                                                  

    nové bankové spojenie: Štátna pokladnica

    Výdavkový účet ŠR SK91 8180 0000 0070 0052 9862

    Výdavkový účet ŠR pre EÚ SK69 8180 0000 0070 0052 9870.

 

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa  k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky.

Oznamy úradu a novinky

UPOZORNENIE

 

31. 05. 2015, UPOZORNENIE viac
OZNAM

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

ponúka zamestnávateľom možnosť poskytnutia príspevku

na podporu  vytvorenia pracovného miesta

 v prvom pravidelne platenom zamestnaní

28. 05. 2015, UPOZORNENIE viac
Poberatelia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia!

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny Vás týmto upozorňuje, aby ste predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej osoby /manžel/manželka/  za rok 2014 na účely prehodnocovania príjmov

17. 04. 2015, UPOZORNENIE viac
PODPORA ZAMESTNÁVANIA UoZ

Predkladanie žiadostí ukončené

27. 02. 2015, Služby zamestnanosti viac
Výzva na predkladanie ponúk - Nákup multifunkčných zariadení pre AC
23. 06. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac