Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Vážení poberatelia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia! 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Vás upozorňuje na predloženie dokladu o svojom príjme a príjme spoločne posudzovanej osoby /manžel/manželka/  za rok 2013 na účely prehodnocovania príjmov

  • fotokópia rozhodnutia o zvýšení dôchodku od 01.01.2013 alebo potvrdenie o vyplatenom dôchodku za rok 2013
  • čistý príjem zo závislej činnosti za rok 2013 - potvrdenie zamestnávateľa
  • potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok alebo dávok v nezamestnanosti 

Uvedené doklady je potrebné zaslať, prípadne osobne doručiť podľa okresu na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica: 

pracovisko Senica, Vajanského 17 - kanc. číslo 15 

pracovisko Skalica, Gorkého 2 -  kanc. č. 5 

pracovisko Holíč, Hviezdoslavova 17 -  kanc. č. 124 

 

najneskôr do 30.04.2014

Oznamy úradu a novinky

Výber č.: 2014/9/9

Obsadzovaná funkcia: radca – koordinátor

16. 04. 2014, Výberové konania viac
JOBEXPO 2014
14. 04. 2014, Aktivity viac
Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku  v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

08. 04. 2014, Služby zamestnanosti viac
Raňajky so zamestnávateľmi
02. 04. 2014, Aktivity viac
Výzva č. 2/2014/SPODaSK - Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

na podávanie projektov a predloženie cenovej ponuky

v zmysle ust. § 73 ods. 5 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 

o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                              Názov výzvy: „Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

03. 03. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac