Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Oznamy úradu a novinky

Verejná vyhláška - Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Milko Alexander
Ferko Dušan

19. 03. 2018 viac
Verejná vyhláška - Aktivačné centrum

Gabriel Gulykáš – Mierová 23, Rožňava
Eva Landoriová – Rožňavská Baňa 173, Rožňava
Ján Polyák  - Edelényska 38, Rožňava
Richard Landori, Rožňavaská Baňa 173, Rožňava
Arpád Horváth, Rožňava
Darina Rusznyáková, Čučmianska Dlhá 43
Alžbeta Cifrová, Zlatá 4, Rožňava
Alžbeta Kónyová, Čučmianska 21, Rožňava
Helena Polyáková, Edelényská 38, Rožňava
Štefan Rusznyák, Čučmianska Dlhá 43, Rožňava

27. 02. 2018 viac
Regionálny plán zamestnanosti na rok 2018

Situácia na regionálnom trhu práce je charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti. Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava (ďalej len „úrad“) je k 31. 12. 2017 evidovaných 5 428 uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), z toho je 679 nedisponibilných UoZ. Celková miera nezamestnanosti bola ku koncu decembra vo výške 18,55 percentuálneho bodu. Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilných UoZ sa pohybovala na úrovni 16,23 %.

27. 02. 2018 viac
Výzva č. 2/2018

Výzva č. 2/2018 na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13. 02. 2018 viac
Výzva č. 1/2018

Výzva č. 1/2018 na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územnej pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava v súlade s § 73 ods. 2 písm. e) bodu 15 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13. 02. 2018 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac