Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

 

Vitajte na stránke

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

 

V územnej pôsobnosti ÚPSVaR Prešov sú okresy Prešov a Sabinov.

 

Kontaktné informácie úradu: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,  Slovenská 87,  080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

Email:  po@upsvr.gov.sk

               

***

Oznámenie pre prevádzkovateľov chránených dielní a chránených pracovísk

Oznamujeme všetkých prevádzkovateľom chránených dielní a chránených pracovísk (ďalej iba „CHD/CHP“), ktorí mali priznané postavenie CHD/CHP pred 1. májom 2013, aby v termíne najneskôr do 30.11.2014 požiadali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov o prehodnotenie postavenia CHD/CHP, z dôvodu vyplývajúceho z ust. § 72 t zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré znie: „Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré úrad priznal pred 1. májom 2013, sa považuje za postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, až kým úrad neprizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa tohto zákona, najdlhšie  do 31. decembra 2014“.

***

Tlačivo potvrdenia je uverejnené na webovej stránke Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (kliknite tu).

                                                                 

***

Aktivačné centrum

sídli v budove SPŠ strojníckej na Duklianskej ul. v Prešove

(tel. kontakt: 0917 717 889)

                                     

***

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu vzdelávania v rámci národného projektu

„Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

a odo dňa 26.06.2014 (vrátane) je možné prijímať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov.

      

***

 

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch – ODVODOVÝ ÚVER (príloha)

                                                            ***

Dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie,  ktorý sa stal dočasne práceneschopný je povinný túto skutočnosť preukázať úradu do troch pracovných dní  odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti  na príslušnom tlačive ( viď príloha).

Ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti je uchádzač o zamestnanie povinný preukázať osobne  a to v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Tlačivo „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti občana/ uchádzača o zamestnanie“, odsúhlasené Slovenskou lekárskou komorou, používajú uchádzači  o zamestnanie, ktorým nevzniká nárok na nemocenské dávky.

Dočasnú pracovnú neschopnosť na tomto tlačive potvrdzujú lekári bezplatne.

***

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

 

***

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom

maloletých detí

 

***

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana

 

***

 Zmena zadávania zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím od 1.5.2013 

***

  

Pozor, zmena telefónnych čísel zamestnancov ÚPSVR Prešov.

Aktuálny telefónny zoznam
                                         

UPOZORNENIE

pre uchádzačov o zamestnanie:

od 1. mája 2013 nastala  zmena  agendy pri sprostredkovaní.

Rozpis agendy sa nachádza na nástenke vo vestibule úradu

a kontaktné miesta nájdete aj tu.

 

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môžete pozrieť tu.

  

  

Aktualizované  24.10.2014 

 

späť
 Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 9:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac