Vítajte na stránkach

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

 

O Z N Á M E N I E

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o službách zamestnanosti“) a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015 k nasledujúcim zmenám:

  • Doterajšie IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 37937693 zaniká a používa sa IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny:  30794536

  • Doterajšie bankové spojenie SK75 8180 0000 0070 0012 3248 zaniká a mení sa na nové bankové spojenie:  SK75 8180 0000 0070 0053 3642

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa  k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky.

  ***


 

Uchádzač o zamestnanie,  ktorý sa stal dočasne práceneschopný je povinný túto skutočnosť preukázať úradu do 3 pracovných dní  odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti  na príslušnom tlačive.

***

Tlačivo potvrdenia je uverejnené na webovej stránke Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (kliknite tu )

     ***       

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch – ODVODOVÝ ÚVER (príloha)

***

                                    

***

 

Posudkové činnosti - zmena sídla:

Od 3.4.2015 je Odbor sociálnych vecí a rodiny Prešov, oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, referát posudkových činností presťahovaný na Duklianskej ul. 1.

Príjem a výdaj žiadostí, výdaj preukazov FO s ŤZP, FO s ŤZP- so sprievodcom a parkovacích preukazov je v kancelárii č. 112.

***

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

 

***

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom

maloletých detí

 

***

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana

  

Pozor, zmena telefónnych čísel zamestnancov ÚPSVR Prešov.

Aktuálny telefónny zoznam
                                         

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môžete pozrieť tu.

 

  

Aktualizované  12.8.2015 

 

späť
 Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac