Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

 

Vitajte na stránke

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

 

V územnej pôsobnosti ÚPSVaR Prešov sú okresy Prešov a Sabinov.

 

Kontaktné informácie úradu: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,  Slovenská 87,  080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

Email:  po@upsvr.gov.sk

               

***

Oznámenie pre prevádzkovateľov chránených dielní a chránených pracovísk

***

Tlačivo potvrdenia je uverejnené na webovej stránke Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (kliknite tu).

                                                                 

***

Aktivačné centrum

sídli v budove SPŠ strojníckej na Duklianskej ul. v Prešove

(tel. kontakt: 0917 717 889)

                                     

***

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu vzdelávania v rámci národného projektu

„Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“

a odo dňa 26.06.2014 (vrátane) je možné prijímať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov.

      

***

Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti

od 01.04.2014

Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Oddelenia poradenstva  ÚPSVaR Prešov

***

 

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch – ODVODOVÝ ÚVER (príloha)

                                                       ***

Dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie,  ktorý sa stal dočasne práceneschopný je povinný túto skutočnosť preukázať úradu do troch pracovných dní  odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti  na príslušnom tlačive ( viď príloha).

Ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti je uchádzač o zamestnanie povinný preukázať osobne  a to v najbližší pracovný deň, ktorý nasleduje po dni ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.

Tlačivo „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti občana/ uchádzača o zamestnanie“, odsúhlasené Slovenskou lekárskou komorou, používajú uchádzači  o zamestnanie, ktorým nevzniká nárok na nemocenské dávky.

Dočasnú pracovnú neschopnosť na tomto tlačive potvrdzujú lekári bezplatne.

***

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

 

***

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom

maloletých detí

 

***

Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana

 

***

 Zmena zadávania zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím od 1.5.2013 

***

 

Oznámenie o rozšírení cieľovej skupiny v rámci Národného projektu XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" o znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 50 rokov, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov

***

Od 1. mája 2013 je v platnosti novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   

Pozor, zmena telefónnych čísel zamestnancov ÚPSVR Prešov.

Aktuálny telefónny zoznam
                                         

UPOZORNENIE

pre uchádzačov o zamestnanie:

od 1. mája 2013 nastala  zmena  agendy pri sprostredkovaní.

Rozpis agendy sa nachádza na nástenke vo vestibule úradu

a kontaktné miesta nájdete aj tu.

 

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môžete pozrieť tu.

  

 

 

 

 

Aktualizované  15.10.2014 

 

späť
 Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 9:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac