Oznamy úradu a novinky

Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, ÚPSVR a vzdelávacích inštitúcií

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začína od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.

Bližšie informácie nájdete v priloženom informačnom letáku.

13. 11. 2015, Služby zamestnanosti viac
Výbor pre otázky zamestnanosti

Posúdené žiadosti o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

03. 11. 2015, Služby zamestnanosti viac
Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

Rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pripravilo pre sociálne slabšie rodiny s nezaopatrenými deťmi rekreačné pobyty v zariadeniach Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi  môžu využiť ponuku vo vybraných zariadeniach Ministerstva vnútra SR zdarma. Pobytu sa musí zúčastniť minimálne jedno nezaopatrené dieťa.

Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorý nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Druhou podmienkou je, že každé školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, si musí riadne plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo prihlásené. Pridelením bezplatného poukazu rodina získa ubytovanie a plnú penziu zdarma v termíne a zariadení, ktoré si sama vyberie. Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú si zabezpečuje individuálne na vlastné náklady.

 Bližšie informácie a žiadosť o zaradenie rodín na rekreačný pobyt poskytnú pracovníci oddelenia služieb občanom úradu. Žiadosť je tiež možné stiahnuť si z webovej stránky Ministerstva vnútra SR.

Pripájame :Žiadosť o zaradenie rodiny s nezaopatreným dieťaťom na rekreačný pobyt

                  Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

28. 10. 2015, Sociálne veci a rodina viac
Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 24 z 15. januára 2014 schválila Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím a zriadenie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatnej organizačnej súčasti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch plní v spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

  • je gestorom Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím,
  • koordinuje plnenie strategických cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí pred násilím,
  • utvára  a udržiava mechanizmus komunikácie jednotlivých ministerstiev, štátnych inštitúcií, miest, obcí, mimovládnych organizácií a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí pred násilím,
  • podieľa sa na zjednocovaní postupov v oblasti problematiky násilia páchaného na deťoch
  • spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a mimovládnym sektorom pri vykonávaní Dohovoru o právach dieťaťa a je kontaktným bodom pre inštitúcie zodpovedné za plnenie Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike,
  • participuje na príprave návrhov zákonov a iných právnych predpisov ďalších      organizačných útvarov ministerstva a iných rezortov súvisiacich so svojou vecnou náplňou,
  • vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch,
  • spolupracuje pri implementácii práva Európskej únie a medzinárodných dohovorov v      oblasti ochrany práv detí,

plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce z čl. 54 Organizačného poriadku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

28. 10. 2015, Sociálne veci a rodina viac
Informácia o organizačných zmenách

Oznamujeme Vám, že pracovisko Piešťany od 27.marca 2015 vybavuje evidenciu v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky na novozriadenom klientskom oddelení - OSO na 2. poschodí.

13. 03. 2015, Služby zamestnanosti viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac