VÝZVA č. 2-2017 na podávanie projektov a predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  PEZINOK

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

V Ý Z V A   č. 2-2017

na podávanie projektov a predloženie cenovej ponuky

na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaného subjektu v oblasti priorít v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Identifikačné údaje vyhlasovateľa:

Názov:                                           Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok

Sídlo:                                             Moyzesova 2, 902 01 Pezinok

Štatutárny zástupca úradu:             Ing. Kamil Pajer

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov: 06.03.2017

Názov výzvy:

       „Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

Dátum uzávierky prijímania projektov: 22.03.2017

Výzva č. 2-2017 zverejnená na:

- Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, Moyzesova 2

- http://www.upsvar.sk/pk/aktualne-oznamy/vyzva-c.-2-2017-na-podavanie-projektov-a-predlozenie-cenovej-ponuky-na-zabezpecenie-vykonu-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately.html?page_id=685910 

2. Vymedzenie výzvy v rámci priority: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na zabezpečenie plnenia priority v oblasti SPODaSK v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 11 ods. 3 písm. b), bod 2. ( ďalej len „ zákon č. 305/2005 Z.z.“), ktoré boli schválené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave na rok 2017.

3. Predmet výzvy:

 3.1 Definícia opatrenia, ktorá je predmetom výzvy:
Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

 3.2 Miesto výkonu opatrenia:

Predkladateľ - akreditovaný subjekt (ďalej len “AS“) vykoná opatrenia SPODaSK pre maloleté deti nachádzajúce sa na území okresov Pezinok a Senec, a to v prostredí určenom na vykonávanie opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 3.3 Popis výkonu opatrenia:

Od predkladateľa - AS vyhlasovateľ – ÚPSVR Pezinok požaduje vykonávanie opatrení SPODaSK najmä prostredníctvom sociálnej práce, využívaním metód, techník, postupov a foriem:

a) dlhodobý program práce s dieťaťom

b) vytváranie a iniciovanie multiprofesijných tímov na podporu rodiny

c) prepojenie inštitúcií a odborníkov v regióne okresu Pezinok a Senec

 3.4 Cieľová skupina:

Dysfunkčné rodiny s maloletými deťmi v ich rodinnom prostredí a potrebujú odbornú pomoc. Maloleté deti sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí sa rodiny Pezinok, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sanácia rodinného prostredia sa dotýka cca 14 rodín z okresu Pezinok a Senec. Úrad si v prípade potreby vyhradzuje právo priebežného dopĺňania a menenia rodín pri zachovaní dohodnutého počtu rodín.

 3.5 Cieľ programu:

Program je zameraný na  úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa.

 3.6 Časový rozsah výkonu opatrenia:

Predpokladaný termín začatia programu: od podpísania zmluvy    

Predpokladaný termín ukončenia programu: je 31.12.2017

 3.7 Spolupráca a komunikácia medzi predkladateľom – akreditovaným subjektom a vyhlasovateľom - ÚPSVR Pezinok

AS bude realizovať vykonávanie opatrení - úpravu rodinného prostredia v rodinách maloletých detí po predchádzajúcom výbere a spracovaní rodinných anamnéz  ÚPSVR Pezinok. Akreditovaný subjekt spolupracuje s oddelením SPODaSK pri vypracovaní plánov sociálnej práce s rodinou dieťaťa. AS bude priebežne /1x mesačne/  poskytovať správy o priebehu vykonávania sanácie rodinného prostredia, deťoch a rodinách, ktoré sú zapojené do sanácie a tiež vypracuje záverečnú správu. Kontrolu plnenia realizovaného opatrenia zabezpečí oddelenie SPODaSK v spolupráci s finančným oddelením úradu.

Forma komunikácie medzi vyhlasovateľom a AS bude písomná, telefonická, elektronická a v prípade potreby aj osobná.

 3.8 Cena a spôsob určenia ceny: na 1 mesiac a na jednu rodinu

 3.9 Vyhodnotenie realizácie opatrenia:

AS písomne vypracuje záverečné správy po ukončení realizácie opatrenia s návrhom odporúčaní ďalších vhodných postupov pri práci s rodinou a to do 20 dní od ukončenia celého programu.

4. Oprávnení predkladatelia:

Sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti v zmysle § 11, ods. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 305/2005 Z.z. a ktorým bola udelená akreditácia MPSVR SR v zmysle §77 zákona 305/2005 Z.z. na vybrané činnosti SPODaSK v územnom obvode okresu Pezinok a Senec.

            Kritériá oprávnenosti predkladateľa: 

      - ponuka musí obsahovať: názov a sídlo organizácie, meno štatutárneho zástupcu, IČO, bankové spojenie, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu

      - výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpis z registra občianskych združení a pod. nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania projektu, resp. overená kópia

      - aktuálna udelená akreditácia zodpovedajúca predmetu výzvy s požadovaným miestom výkonu, prípadne overená fotokópia rozhodnutia (právoplatné rozhodnutie),

      - čestné vyhlásenie, že v čase podávania projektov nie je začaté konanie o zrušení akreditácie,

      - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (preukazuje sa potvrdením sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace),

      - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (preukazuje sa potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace),

      - plní si alebo splnil zmluvné záväzky vyplývajúce z iných zmlúv financovaných vyhlasovateľom alebo iných zmlúv financovaných z verejných zdrojov alebo štrukturálnych fondov – čestné vyhlásenie

      - súčasťou ponuky je aj cenová ponuka projektu v mene Euro (kalkulácia nákladov musí zohľadňovať všetky nákladové položky).

Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte.

5. Časový harmonogram zverejnenia výziev, miesto a spôsob doručenia projektov:

             Termín vyhlásenia výzvy: 06.03.2017

             Termín ukončenia predkladania projektov: 22.03.2017

             Miesto a spôsob doručenia projektov:

             Doručovať osobne alebo poštou na adresu:

                                  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Pezinok

                                  Moyzesova 2

                                  902 01 Pezinok

            Rozhodujúci je dátum doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu. Projekt predložte v zalepenej obálke.

            Označenie obálky: Výzva č. 2-2017Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“     a    Neotvárať!

6. Financovanie projektu:

Maximálna výška vyčlenených finančných prostriedkov na daný projekt: 15 612,50 Eur.

Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou projektu. Vyhlasovateľ poskytne uchádzačovi finančné prostriedky na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo forme bezhotovostného styku po podpise zmluvy, zálohové platby nebudú použité. V prípade nevyčerpaných finančných prostriedkov alokovaných na zabezpečenie priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zapojením AS na rok 2017 môžu byť finančné prostriedky realokované.

7. Pokyny a ďalšie informácie k predloženiu projektu:

       Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

  • podrobne spracovaný projekt v zmysle predmetu výzvy, vrátane bližšieho popisu používaných metód, techník a postupov pri sociálnej práci s deťmi a ich rodinami,
  • finančnú kalkuláciu projektu /rozpis použitia finančných prostriedkov v štruktúre na 1 rodinu na mesiac/
  • predložený projekt musí obsahovať všetky náležitosti uvádzané v bode 4.
  • forma predloženia projektu s prílohami – dva originály predložené v písomnej podobe -hrebeňové alebo jednoduché viazanie
  • predložený projekt musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa
  • v prípade nekompletnosti predloženého projektu, projekt bude automaticky vyradený
  • údaje o vzdelaní a odbornej praxi, alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytovanie služieb, t.j. u osôb, prostredníctvom ktorých bude uchádzač vykonávať predmet výzvy, sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzn. preukázať predložením životopisov a overených kópií VŠ diplomov, so zameraním: psychológia, sociálna práca a pod.
  • doterajšie skúsenosti a výsledky v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa,
  • Z okruhu posudzovaných projektov bude vylúčený projekt, ktorého predkladateľ neuviedol pravdivé údaje uvádzané v projekte, snažil sa o získanie dôverných údajov z procesu výberu projektu, resp. sa snaží ovplyvniť výberové konanie vo svoj prospech.

8. Kontakt pre bližšie informácie k výzve :

                  Elena Jaslovská, Mgr.

                  Tel. č.: 033/2443600

                  E-mail: Elena.Jaslovska@upsvr.gov.sk

9. Hodnotenie ponúk:

a) podľa ceny

b) podľa kvality a štruktúry projektu a podľa techník a postupov

c) podľa predložených referencií

d) podľa doplnkových služieb

            Komisia zriadená riaditeľom úradu vypracuje súhrnné vyhodnotenie projektov.    

            Víťazom sa stane uchádzač, ktorého projekt získa najvyšší počet bodov. V prípade rovnosti celkového počtu bodov je víťazom uchádzač s lepším hodnotením v kritériu  

            a) cena projektu na jednu rodinu a na jeden mesiac.

 

                                                                                                 Ing. Kamil Pajer

                                                                                                    riaditeľ úradu

V Pezinku 03.03.2017


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac