Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2014

               

V Považskej Bystrici dňa 28. 06. 2013

Plán zabezpečenia priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuartely a návrh ich zabezpečenia na rok 2014 pre územný obvod Považská Bystrica 

 V zmysle § 73 ods.2  písm. e) deviateho bodu Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Považská Bystrica  /ďalej ÚPSVaR Pov.Bystrica / vypracoval  na základe priorít v oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately schválených Ústredím práce, soc. vecí a rodiny Bratislava nasledovný plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod:

  1. Priorita:  

„ Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program a výchovno-rekreačný skupinový program pre deti s problémovým správaním a s poruchami správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, realizovaný ambulantnou, celodennou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa „.

zabezpečeniE za územný obvod ÚPSVaR  PovažskÁ bystricA (vrátane  detašovaného pracoviska Púchov, teda spoločne okresu Považská Bystrica a okresu Púchov):

Cieľ VRP: Rozvoj sociálnych zručností, potrebných  spoločenských  a tiež hygienických

                   návykov u detí, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia  sociálnej kurately, ako

                   prevencia páchania trestnej činnosti.

Cieľová skupina: Deti, pre ktoré orgán SPOD a SK zabezpečuje sociálnu kuratelu.

Forma VRP:    

-          Prípravná fáza - výchovné pôsobenie kurátora na mal. klienta v období pred zaradením do VRP, formou soc. práce a pohovorov

-            I. fáza – sedemdňový výchovno-rekreačný tábor pobytovou formou

-          II. fáza –  dve jednodňové stretnutie skupiny aj s rodičmi

 

Časový harmonogram  

Prípravná fáza-  počas kalendárneho roka, včítane vytipovania  vhodných klientov- do 07/2014

-          vyhlásenie výzvy na podávanie projektov : mesiac február – marec  2014

-          oznámenie výsledkov hodnotiaceho konania, uzatvorenie zmlúv : apríl 2014 – máj 2014

-          realizácia programu: júl- august 2013

-          vyúčtovanie finančného príspevku akreditovaným subjektom a vyhodnotenie realizácie opatrenia : do  31. 10. 2014

Z á k l a d n é    a k t i v i t y

I. fáza – sedemdňový výchovno-rekreačný tábor pobytovou formou

aktivity podporujúce:

-          sebapoznávanie

-          komunikáciu

-          sebaovládanie

-          riešenie konfliktov

-          spoločenské návyky

-          hygienické návyky

-          denný režim

-          prevenciu závislostí

II.- fáza –  dve jednodňové stretnutie skupiny aj s rodičmi detí

aktivity podporujúce :

-          sebapoznávanie

-          komunikáciu

-          sebaovládanie

-          riešenie konfliktov

-          spoločenské návyky

-          hygienické návyky

-          denný režim

-          prevenciu závislostí

-          tvorivé aktivity

Celkové obsahové, organizačné a personálne zabezpečenie VRP:

vybraný akreditovaný subjekt

Počet detí: spolu 20 detí

Z toho:  10 detí z okresu Púchov

              10 deti z okresu Považská Bystrica

  1. PRIORITA:   

„ Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostred „ .  

  Úrad práce, soc. vecí a rodiny organizačne zabezpečí prioritu zadaním výzvy na podávanie projektov akreditovanými subjektami.

Cieľ:

-          zlepšenie vzťahov, zabezpečenie kvalitnej komunikácie a riešenie problémov medzi rodičmi, v rámci úpravy práv a povinností k maloletým deťom, súviace problémy po rozvode, pri určovaní styku rodiča s dieťaťom, s cieľom predchádzať možnému výkonu rozhodnutia

-          riešiť  problémové rodiny, v ktorých  je určený súdny dohľad, s cieľom pomáhať týmto rodinám pri eliminácii zlých sociálnych, majetkových, bytových ako aj osobných podmienkach, s cieľom predchádzať vyňatiu detí z rodiny s cieľom vplývať na riadne dodržiavanie rodičovských práv a povinností

Cieľová skupina:

- 10 rodín   / 5 rodín z okresu Púchov/

- rodiny, v ktorých prebiehajú zložité súdne procesy v rámci úpravy práv a poviností k maloletým deťom

-  sociálne slabšie rodiny, ktoré potrebujú akútnu pomoc, podporu a intervenciu k výchove a starostlivosti  o maloleté deti,

-  problémové správanie sa a výskyt sociálno-patologického správania sa u detí a ich prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí          

Časový harmonogram:

-          vyhlásenie výzvy na podávanie projektov : mesiac február – marec  2014

-          oznámenie výsledkov hodnotiaceho konania, uzatvorenie zmlúv : apríl 2014 – máj 2014

-          realizácia programu: jún 2014 – november 2014 prípadne podľa dohody s akreditovaným subjektom

-          vykonávanie odborných metód práce akreditovaným subjektom – priebežne v spolupráce s pracovníkmi oddelenia SPODaSK priamo v prirodzenom rodinnom prostredí , kde je reálna potreba aplikovať odborné metódy práce s rodinou

-          vyúčtovanie finančného príspevku akreditovaným subjektom a vyhodnotenie realizácie opatrenia : do  31. 12. 2014                                                                              

PhDr. Jankovská Erika

  vedúca OSPODaSK

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac