Slobodný prístup k informáciám v podmienkach ÚPSVR Pov. Bystrica

Zákon č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií) je zverejnený na nástenke v budove úradu na II. poschodí a takisto na internetovej stránke ústredia www.upsvar.sk/pb

  

Úrad poskytuje prístup k informáciám spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a to ich zverejnením v sídle úradu (Centrum 13/17, Považská Bystrica) a na svojom pracovisku v Púchove (Štefánikova 820, Púchov) na verejne prístupnom mieste, oznámenia na verejne prístupných vývesných tabuliach a taktiež prostredníctvom siete internetu na webovej adrese www.upsvar.sk/pb

 

Úrad neposkytuje informácie týkajúce sa :

 

 • činnosti úseku krízového manažmentu a ochrany utajovaných skutočností, ktoré spadajú pod stupeň utajenia „Vyhradené“.
 • osobnosti a osobných údajov zamestnancov úradu resp. iných fyzických osôb ak na to nedajú súhlas,
 • štátneho alebo služobného tajomstva,
 • ochrany duševného vlastníctva,
 • rozhodovacej činnosti súdov, orgánov činných v trestnom konaní a výkonu kontroly.

  

Miesto, čas a spôsob, akým možno informácie získať

Centrálna evidencia všetkých podaných žiadostí je vedená ne referáte kontroly (Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Považská Bystrica)

Zodpovedný zamestnanec: Ing. Miroslav Ondrišík

                                           Tel.: 042/2440130

Žiadateľ môže o sprístupnenie informácie požiadať:

 1. písomne (na adrese Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica,Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica)
 2. ústne (osobne) počas úradných hodín
 3. elektronickou poštou (na adrese: pb@upsvr.gov.sk)
 4. telefonicky v pracovných dňoch (na čísle 042/2440101)
 5. faxom (na čísle 042/2440109)
 6. alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

Zo žiadosti musí byť zrejmé (náležitosti žiadostí):

  1. ktorej povinnej osobe je určená (ÚPSVaR Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica)
  2. kto ju podáva (meno, priezvisko resp. názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo))
  3. ktorých informácii sa žiadosť týka
  4. aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

  Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti , povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

 


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac