Podávanie sťažností v podmienkach ÚPSVR Pov. Bystrica

Podávanie sťažností   (zákon NR SR č 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov)

Prijímanie sťažností, podnetov, návrhov a podaní

Adresa pre podanie písomnej sťažnosti

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Centrum 13/17

017 01 Považská Bystrica

Fax: 042/2440109 

e-mail: pb@upsvr.gov.sk

 

Miesto a čas pre podanie ústnej sťažnosti: referát kontroly, 2. poschodie, č. dverí 203 počas úradných hodín

  

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

 1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré

  1. má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
  3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo 
  4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

Sťažnosťou nie je ani podanie

 1. orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy
 2. osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci
 3. obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu 

Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Ak orgán verejnej správy prijíma sťažnosti v elektronickej forme aj iným spôsobom ako elektronickou poštou, túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.

Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží.

Utajenie totožnosti sťažovateľa

Ak sťažovateľ požiadal, aby sa jeho totožnosť utajila orgán verejnej správy rešpektuje túto požiadavku za podmienok ustanovených zákonom.

Lehoty na vybavenie sťažností

Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo nim splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi s odôvodnením či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedú opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.

 


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac