Národný projekt XXI – Podpora vytvárania pracovných miest

logo ESFlogo ZASI

Kód ITMS 27110130029

Informácie o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci Projektu XXI. Podpora vytvárania pracovných miest v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia

Oprávnená cieľová skupina

Mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu najmenej 3 mesiace

OPRÁVNENÁ AKTIVITA č. 1

Podpora vytvárania pracovných miest u vybraných zamestnávateľov vrátane zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej cestnej dopravy, resp. ostatnej osobnej dopravy, pre uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru  na plný úväzok:

  • na dobu určitú, minimálne na 18 mesiacov alebo
  • na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 18 mesiacov

Povinná doba trvania pracovného miesta je najmenej 18 mesiacov  s podporovaním 12 mesiacov !

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných  miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov.

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa pôsobiaceho v oblasti nákladnej cestnej dopravy, resp. ostatnej osobnej dopravy, sa bude považovať každé vytvorené pracovné miesto, okrem pracovného miesta na pozíciu vodič a závozník.

Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o finančný príspevok.

Za deň vytvorenia/obsadenia pracovného miesta u zamestnávateľa na účely tohto oznámenia sa považuje deň vzniku pracovného pomeru, t. j. deň, ktorý bol s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce na uvedenom pracovnom mieste.

Výška príspevku

Maximálny príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je vo výške predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013. Predpokladaná minimálna celková cena práce na rok 2013 je 456,57 EUR.

Mesačná výška príspevku je 90% celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013, t.j. maximálne 456,57 EUR.

Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku počas realizácie projektu nebude meniť (nevalorizuje sa).

Oprávnené výdavky

Úhrada časti mzdových nákladov zamestnanca (vrátane nákladov na nemocenské dávky platené zamestnávateľom počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti a ošetrovného). Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 90% celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške predpokladanej MCCP na rok 2013, t.j. maximálne 456,57 EUR mesačne po dobu 12 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia, ktorí podliehajú pravidlám pomoci de minimis1 (vrátane žiadateľov, ktorých prevažujúca činnosť je v oblasti nákladnej cestnej dopravy resp. ostatnej osobnej pozemnej dopravy podľa SK NACE rev. 2).

Prijímatelia - žiadatelia pomoci na podporu vytvárania pracovných miest sú fyzické osoby alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie alebo združenie podnikateľov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) registrované na území SR v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, ktoré na základe schválenej žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci vykonávajú oprávnené aktivity v rámci schválených oprávnených projektov.

Prijímateľmi - žiadateľmi pomoci na podporu vytvárania pracovných miest sú zároveň subjekty, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti a to v prípade, že pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej hrozí narušenie hospodárskej súťaže a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ.

a) Zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je mikro, malým alebo stredným podnikom v zmysle definície použitej v prílohe č. I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie L 214/40 dňa 9.8.2008. (Viď. príloha č. 6).

b) Zamestnávateľ - podnikateľ, podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý je veľkým podnikom (nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície MPS).

c) Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a i., ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a služby za úhradu alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť za účelom dosahovania zisku resp. ponúkanie tovarov a služieb za úhradu.

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo vytvorí pracovné miesto.

OPRÁVNENÁ AKTIVITA č. 2

Podpora vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej cestnej dopravy resp. ostatnej osobnej dopravy, pre uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok:

  • na dobu určitú, minimálne na 30 mesiacov alebo
  • na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 30 mesiacov.

Povinná dobra trvania pracovného miesta je najmenej 30 mesiacov  s podporovaním 9 mesiacov !

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných  miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov.

Za vytvorené pracovné miesto sa bude považovať iba vytvorené miesto na pozíciu vodič alebo závozník.

Za deň vytvorenia/obsadenia pracovného miesta u zamestnávateľa na účely tohto oznámenia sa považuje deň vzniku pracovného pomeru, t.j. deň, ktorý bol s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce na uvedenom pracovnom mieste.

Pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol zamestnávateľ, ktorý žiada o finančný príspevok.

Výška príspevku

Maximálny príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac je vo výške 1,2 násobku predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013. Predpokladaná MCCP na rok 2013 je 456,57 EUR.

Mesačná výška príspevku je 1,2 násobok predpokladanej minimálnej celkovej ceny práce na rok 2013, t.j. maximálne 547,88 EUR.

Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku počas realizácie projektu nebude meniť (nevalorizuje sa).

Oprávnené výdavky

Úhrada mzdových nákladov zamestnanca (vrátane nákladov na nemocenské dávky platené zamestnávateľom počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti a ošetrovného) je maximálne vo výške 95% celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku predpokladanej MCCP na rok 2013, t.j. maximálne 547,88 EUR mesačne, po dobu 9 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnení žiadatelia, ktorí podliehajú pravidlám pomoci de minimis1 (vrátane žiadateľov, ktorých prevažujúca činnosť je v oblasti nákladnej cestnej dopravy resp. ostatnej osobnej pozemnej dopravy podľa SK NACE rev. 2).

Pre účel tohto oznámenia sú v zmysle prílohy Vyhlášky štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007Z.z. zo dňa z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), oprávnené tieto podtriedy klasifikácie ekonomických činností: 49.4 Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby

49.4 Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby

49.41 Nákladná cestná doprava

49.42 Sťahovacie služby

49.3 Ostatná osobná pozemná doprava

49.31 Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i.n.

Prijímateľmi - žiadateľmi pomoci na  podoru vytvárania pracovných miest sú zároveň subjekty, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti a to v prípade, že pomoc poskytnutá takémuto subjektu by znamenala pomoc, ktorá narušuje alebo pri ktorej hrozí narušenie hospodárskej súťaže a ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi EÚ.

a) Zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je mikro, malým alebo stredným podnikom v zmysle definície použitej v prílohe č. I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie L 214/40 dňa 9.8.2008. (Viď. príloha č. 6).

b) Zamestnávateľ - podnikateľ, podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý je veľkým podnikom (nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície MPS).

Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov, t.j. u živnostníkov dátum vydania živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v obchodnom registri dátum zápisu do obchodného registra.

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo.

Časový harmonogram realizácie projektu

Aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku

11/2012

10/2013

Podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku

12/2012

12/2013

Úhrada príspevkov konečným  užívateľom

01/2013

07/2015

Príspevky poskytnuté podnikateľom na podporu vytvárania pracovných miest sú pomocou poskytnutou v súlade s podmienkami Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma DM č.1/2007 v platnom znení – viď príloha č. 7 oznámenia).

Maximálna výška pomoci akémukoľvek príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci príjemcovi pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov. Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia príjemcu. Podľa zákona o č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je to kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podnikateľa.

Podávanie žiadostí a príloh k žiadosti

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí byť predložená na predpísanom formulári spolu s ostatnými požadovanými prílohami. Žiadosť o poskytnutie príspevku musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a označená odtlačkom pečiatky.

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o finančný príspevok predložiť:

a) zriaďovaciu listinu (u podnikateľských subjektov hodnovernú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, výpis zo živnostenského registra resp. živnostenský list nie starší ako 3 mesiace a pod.),

b) hodnovernú kópiu zmluvy o prenájme nebytových priestorov na podnikanie, resp. kópiu listu vlastníctva,

c) doklad nie starší ako tri mesiace preukazujúci ku dňu podania žiadosti splnenie:

- daňových povinností,

- odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,

d) čestné vyhlásenie nie staršie ako jeden mesiac, že žiadateľ v čase podania žiadosti: - neeviduje neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce im z pracovného pomeru;

- nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní;

- nemá voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny záväzky,

- nie je podnikom v ťažkostiach,

e) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v priebehu troch rokov pred podaním žiadosti, (v zmysle zákona č.82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov práce),

f) kópiu dokladu o pridelení identifikačného čísla (IČO),

g) zámer vytvárania pracovného miesta (pracovných miest).

Podpísaním žiadostí žiadateľ akceptuje podmienky oznámenia a súčasne potvrdzuje správnosť údajov, akceptuje podmienky príslušnej schémy pomoci de minimis – schéma DM č. 1/2001 v platnom znení,

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a povinné prílohy predkladá žiadateľ v jednom origináli a v jednej kópii a súčasne na elektronickom nosiči (CD, USB kľúč) na príslušný úrad, v územnom obvode, ktorého má zamestnávateľ sídlo alebo vytvára pracovné miesto.

Žiadateľ označí zásielku nasledovne:

  • žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
  • kód oznámenia: „2/2012/XXI/§54“
  • názov žiadateľa
  • adresa žiadateľa

Informácie poskytuje

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, oddelenie aktívnych opatrení trhu práce pre zamestnávateľov

Eva Dolníková, Ing. Kornélia Recsková, Mgr. Silvia Farkas, Mgr. Miroslava Havlíková

tel.: 035/2440404, 035/2440406


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac