Prehľad o predkladaní a vybavovaní žiadostí a iných podaní na oddeleniach úradu

  1. Podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

   a) Oddelenie informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb - pracovisko Nitra, Štefánikova tr. 88, 3.poschodie

   - žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
   - žiadosť o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
   - žiadosť o vydanie potvrdenia uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii
   - žiadosť uchádzača o zamestnanie o sprostredkovanie zamestnania v mieste prechodného pobytu
   - žiadosť uchádzača o zamestnanie o vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia
   - žiadosť o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi pre UoZ a ZoZ, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb
   - žiadosť o príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
   - žiadosť o príspevok na presťahovanie za prácou
   - žiadosť uchádzača o zamestnanie o poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohoru alebo výberového konania u zamestnávateľa
   - žiadosť UoZ o poskytnutie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
   - žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím
   - žiadosť uchádzača o zamestnanie o poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb
   - žiadosť uchádzača o zamestnanie o zaradenie do vzdelávania a prípravy pre trh práce
   - žiadosť absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, o zabezpečenie vykonávania absolvenstskej praxe
   - žiadosť o zabezpečenie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
   - prihláška uchádzača o zamestnanie na zaradenie do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa
   - prihláška uchádzača o zamestnanie na zaradenie do aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa
   - žiadosť uchádzača o zamestnanie o vyradenie z evidencie (na vlastnú žiadosť)

   b) Referát EURES - pracovisko Nitra, Štefánikova tr. 88, 9.poschodie
   - žiadosť o povolenie na zamestnanie cudzinca
   - žiadosť o sezónne zamestnanie - SRN
   - žiadosť o dlhodobé zamestnanie - SRN
   - žiadosť o pomocné sily do domácnosti - SRN
   - žiadosť na zamestnanie - Švajčiarsko.

   c) Oddelenie nástrojov APTP - Nitra, Štefánikova tr. 88, 4. poschodie
   - žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca
   - žiadosť o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
   - žiadosť o príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
   - žiadosť o príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
   - žiadosť na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku
   - žiadosť o príspevok na podporu udržania zamestnanosti
   - žiadosť o príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
   - žiadosť o príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
   - žiadosť o poskytnutie príspevku na služby pre rodinu s deťmi pre UoZ a ZoZ, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a prípravy pre trh práce
   - žiadosť o príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
   - žiadosť o príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
   - žiadosť o príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
   - žiadosť o príspevok na dochádzku za prácou
   žiadosť o príspevok na dopravu do zamestnania
   - žiadosť o prípravu na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
   - žiadosť o príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
   - žiadost o príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
   - žiadosť o príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
   - žiadosť o príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
   - žiadosť o príspevok na činnosť pracovného asistenta
   - žiadosť o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

  1. Podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi - Nitra, Štefánikova tr. 88, 1. a 2. poschodie
   - žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (dávky a príspevkov)
   - žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi
   - formuláre na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti z rodín, kde príjem nedosahuje výšku životného minima

  1. Podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom

   Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi - Nitra, Štefánikova tr. 88, 1. poschodie
   - žiadosť o náhradné výživné

  1. Podľa zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. Podľa zákona č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov

  1. Podľa zákona č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá v znení neskorších predpisov

  1. Podľa zákona č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

  1. Podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov

  1. Podľa zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   Všetky žiadosti podľa uvedených zákonov sa podávajú na oddelení štátnych sociálnych dávok - Nitra, Štefánikova tr. 88, 2. poschodie
   - formuláre o poskytnutie informácií: E 401, E 411, E 001

  1. Podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   a) Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP - Nitra, Štefánikova tr. 88, 1. poschodie
   - žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu
   - žiadosť o peňažný príspevok na kúpu pomôcky
   - žiadosť o peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
   - žiadosť o peňažný príspevok na úpravu pomôcky
   - žiadosť o peňažný príspevok na opravu pomôcky
   - žiadosť o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
   - žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
   - žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
   - žiadosť o peňažný príspevok na prepravu
   - žiadosť o peňažný príspevok na úpravu bytu
   - žiadosť o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
   - žiadosť o peňažný príspevok na úpravu garáže
   - žiadosť o peňažný príspevok na kompezáciu zvýšených výdavkov na
      - na diétne stravovanie
      - súvisiacich s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
      - súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
      - súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
   - žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia
   - žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia

   b) Oddelenie posudkových činností - Nitra, Štefánikova tr. 88, 2. a 3. poschodie
   - žiadosť o vydanie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
   - žiadosť o vydanie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
   - žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu
   - žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok

  1. Podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - Nitra, Štefánikova tr. 88, 5. poschodie
   - žiadosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť
   - žiadosť o poskytnutie resocializačného príspevku.

 1. Podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

  Oddelenie kontroly - Nitra, Štefánikova tr. 88, 7. poschodie
  - sťažnosti
  - petície
  - podnety na kontrolu

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac