Voľné miesta

Základné informácie o výberovom konaní

Obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest v podmienkach ÚPSVR Lučenec (ďalej len „úrad“)

Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. a), § 21 ods. 1 a § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca možno obsadiť:

 • preložením vedúceho štátneho zamestnanca alebo
 • na základe výberového konania, a to:

a) výberovým konaním zo štátnych zamestnancov a z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu (tzv. vonkajšie výberové konanie) alebo

b) len zo štátnych zamestnancov v príslušnom úrade (tzv. vnútorné výberové konanie)

Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 1 a § 23 zákona voľné štátnozamestnanecké miesto možno obsadiť:

 • preložením štátneho zamestnanca alebo
 • na základe výberu

Vonkajšie výberové konanie sa vyhlasuje:

 • na internetovej stránke úradu www.upsvar-lc.sk
 • výveskou na informačnej tabuli osobného úradu (budova úradu na ul. F. Lehára 18, Lučenec) a výveskou na informačných tabuliach na všetkých pracoviskách úradu (budovy úradu na ul. Petőfiho 39, Lučenec; ul. Železničná 2, Poltár a ul. Železničná 5, Fiľakovo)

Vnútorné výberové konanie sa vyhlasuje:

 • výveskou na informačnej tabuli osobného úradu (budova úradu na ul. F. Lehára 18, Lučenec)

Výber sa vyhlasuje:

 • na internetovej stránke úradu www.upsvar-lc.sk
 • výveskou na informačnej tabuli osobného úradu (budova úradu na ul. F. Lehára 18, Lučenec) a výveskou na informačných tabuliach na všetkých pracoviskách úradu (budovy úradu na ul. Petőfiho 39, Lučenec; ul. Železničná 2, Poltár a ul. Železničná 5, Fiľakovo)

Postup uchádzača pri prihlásení sa do výberového konania a výberu:

 • zvážiť svoje predpoklady a vybrať v oznámení o vyhlásení výberového konania a výberu adekvátnu pozíciu, na ktorú spĺňa predpoklady a o ktorú má záujem,
 • zaslať v stanovenom termíne písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou na adresu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, osobný úrad, F. Lehára 18, PSČ 984 01 Lučenec alebo osobne v podateľni Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, Lučenec alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo výberu; uchádzač, ktorý zaslal žiadosť s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami, je povinný najneskôr v deň konania výberového konania alebo výberu pred jeho uskutočnením doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi aj písomne,
 • na každé výberové konanie a výber je uchádzač povinný prihlásiť sa osobitne a predložiť všetky požadované doklady v stanovenom termíne (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, dátum podania v podateľni úradu alebo dátum doručenia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo výberu).

Požadované doklady pre každé výberové konanie alebo výber:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania alebo výberu s uvedením čísla výberového konania alebo výberu,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o najvyššom vzdelaní vydaný zahraničnou strednou školou alebo vysokou školou,
 • kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je táto požiadavka uvedená v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo výberu),
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 19 ods. 3 zákona (ak je táto požiadavka uvedená v oznámení o vyhlásení výberového konania),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, rozhodnutia, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise,
 • súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov na účely výberového konania alebo výberu.

Obsadzovanie voľných pracovných miest pri výkone práce vo verejnom záujme

v podmienkach ÚPSVR Lučenec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec voľné pracovné miesta pri výkone práce vo verejnom záujme obsadzuje z uchádzačov bez výberového konania, okrem miesta vedúceho zamestnanca, ktoré sa obsadzuje na základe výberového konania (§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov).

Voľné pracovné miesta pri výkone práce vo verejnom záujme budú zverejnené výveskou na informačnej tabuli osobného úradu a na internetovej stránke www.upsvar-lc.sk


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac