Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Vitajte na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno.

Oznamy úradu a novinky

Prezentácia voľných pracovných miest pre zamestnávateľa MOTIVATING GRAPHICS HUNGARY Kft. Komárom, Maďarsko

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA VOĹNÝCH PRACOVNÝCH MIEST pre zamestnávateľa MOTIVATING GRAPHICS HUNGARY Kft. Komárom, Maďarsko, miesto výkonu práce: priemyselný park Komárom, Maďarsko, na pracovnú pozíciu operátor výroby.

16. 09. 2014, Oznamy viac
Prezentácia voľných pracovných miest pre zamestnávateľa LABOR CREDITOR Kft. Komárom

Na ÚPSVR Komárno sa uskutoční PREZENTÁCIA VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST pre zamestnávateľa LABOR CREDITOR Kft. Komárom Maďarsko, miesto výkonu: FOXCONN, Maďarsko na pracovnú pozíciu operátor výroby.

16. 09. 2014, Oznamy viac
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho štátneho zamestnanca na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Komárno, organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, Aktivačné centrum, odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina.

 

09. 09. 2014, Oznamy viac
Vyhlásenie výberu na obsadenie pozície terénny pracovník PPKaŤZP

Vyhlásenie výberu na obsadenie pozície terénny pracovník PPKaŤZP, názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ ( na účely tohto národného projektu „ terénni pracovníci PHN, ŠSD a PPKaŤZP“ ).

09. 09. 2014, Oznamy viac
Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti o dávku  v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti“.

08. 04. 2014, Oznamy viac
Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

Informácie o aktívnom opatrení na trhu práce - Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch.

02. 04. 2014, Oznamy viac
ODVODOVÁ ÚĽAVA

Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení – ODVODOVÁ ÚĽAVA

Dňa 16.10.2013 NR SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej platí s účinnosťou od 1. novembra 2013 tzv. odvodová úľava, v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie, po splnení zákonom stanovených podmienok.

11. 02. 2014, Oznamy viac
ISTP – internetový sprievodca trhom práce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Vám predstavuje nový moderný celoslovenský internetový systém ISTP na zvyšovanie efektívnosti služieb zamestnanosti pri sprostredkovaní zamestnania, vyhľadávaní a ponuke voľných pracovných miest, vyhľadaní vhodných zamestnancov pre zamestnávateľov.

11. 02. 2014, Oznamy viac
Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Oznamovacia povinnosť rodiča (oprávnenej osoby) o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení  troch rokov veku do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadobudne účinnosť dňom 1.2.2014.

05. 02. 2014, Oznamy viac
Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest."

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest."

23. 07. 2013, Oznamy viac
Preukazovanie plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2013

Zmena vzťahujúca sa na rok 2014 spojená s preukazovaním plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013.

12. 07. 2013, Oznamy viac
Výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na ÚPSVR Komárno
13. 03. 2013, Oznamy viac
Výmena preukazov ŤZP

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím" a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu"

11. 03. 2013, Oznamy viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00        
Streda 9:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň  **
Piatok 8:00-12:00

** V nestránkový deň (štvrtok) sú podania prijímané v podateľni úradu v čase od 8:00 do 12:00. Podateľňa sa nachádza na prízemí budovy ul. Župná 15, Komárno.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac