Voľné pracovné miesta

  • Voľné pracovné miesto je novo vytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca.
  • Zamestnanec je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Za zamestnancov sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.
  • Zamestnávateľ je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Za zamestnávateľa sa považuje aj organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky („SR“), právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území SR a právnická osoba alebo fyzická osoby, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z tohto dôvodu  požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca, alebo požiada o poskytnutie príspevku.
  • Zamestnávateľ, ktorý má svoje sídlo, alebo sídlo organizačnej jednotky mimo územia Slovenskej republiky, resp. majú VPM s miestom výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky môžu nahlásiť VPM priamo na útvar úradu PSVR - EURES. Nahlásené VPM sa zverejňujú na portáli útvaru EURES www.eures.sk.

 Vhodné zamestnanie je zamestnanie, pri ktorom sa zohľadňuje :      

  • zdravotný stav občana
  • prihliada sa na niektorú z jeho kvalifikácií, odborné zručnosti a druh doteraz vykonávanej práce 
  • týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného          pracovného času
  • občan si ho môže hľadať sám alebo za pomoci úradu, resp. za pomoci právnickej           osoby alebo fyzickej osoby.

Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch. Zakazuje sa diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.
 
Možnosť získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre si zamestnávateľ môže  zabezpečiť svojim vlastným výberom, ale aj za pomoci úradov v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Úrad PSVaR poskytuje zamestnávateľovi informačné a poradenské služby zamerané pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.

Prípadné otázky, bližšie informácie v súvislosti s nahlasovaním VPM zamestnávateľov – kontaktovať agenta pre pracovné miesta (agent pre pracovné miesta).

     Aktualizované dňa 11.6.2013


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac