POZOR - Zmena úradných hodín - UTOROK 8:00-12:00

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/B „Podpora vytvárania pracovných miest-3 “

Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytovanie finančného príspevku v zmyske národného projektu XXXIV-2 "Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK"

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárana pracovných miest v zmasle NP XXI/B "Podpora vytvárania pracovných miest - 3"

Informácia k uplatňnovaniu nároku na dávku v nezamestnanosti - zmena od 1.4.2014

 Odvodový úver - alternatíva voči prepúšťaniu

Odvodový úver - Slovenská záručná a rozvojová banka

Národný projekt XXI - Oznámenie o ukončeníi predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Oznamovacia povinnosť rodičov detí do troch rokov 

Oznámenie o ukončení prijímania žiadostí v súvislosti s implementáciou Národného projektu XXI/A „Podpora vytvárania pracovných miest - 2“

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí.  

Upozornenie na dodržiavanie ustanovení zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Dôležitá informácia pre držiteľov preukazov ŤZP

         Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“. 

                  Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na oddeleniach posudkových činností  Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa na počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3x4 cm.

 

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 
Streda 8:00-12:00 13:00-16:00
Štvrtok

neúradný deň **

8:00-12:00 

Piatok 8:00-12:00

** V neúradný deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu a je možné podať žiadosť o zaradenie do evidencie a dokladovať potvrdenie o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac