Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Galanta</strong>

Oznamy úradu a novinky

Usmernenie k PPZP od 01.01.2016


Usmernenie
k postupu zamestnávateľov pri plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

10. 11. 2016 viac
Informácie pre absolventov škôl

ktorí v roku 2016 ukončili vzdelávanie na stredných a vysokých školách

  • Štátnou záverečnou skúškou
  • Záverečnou skúškou
  • Maturitnou skúškou
  • Záverečnou pomaturitnou skúškou

 

  1. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  2. Predladanie dokladov
30. 08. 2016 viac
Informácia o začiatku OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci.

       Oznamujeme začiatok Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – OP FEAD 2014 – 2020, realizácia Opatrenia 1 – Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami, ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie (distribúcia potravinových balíčkov konečným príjemcom).

Dňom  25.07.2016 sa  začína v okrese Galanta  realizácia Opatrenia 1 – Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami, ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie ( distribúcia potravinových balíčkov konečným príjemcom ). Opatrenie je  v okrese Galanta realizované partnerskou organizáciou - Slovenská   Katolícka Charita.

Zároveň Vám oznamujeme, že na stránke UPSVR sú zverejnené harmonogramy realizácie opatrení HRO a ich aktualizácie.

http://www.upsvar.sk/harmonogram-realizacie-opatreni.html?page_id=626276

 

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je

- primárne:

1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)

2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem zo zárobkovej činnosti

4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárobkovej činnosti

- sekundárne:

iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia PO. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3 - 4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.

26. 07. 2016 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac