Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2017

V Pezinku 29.06.2016

Plán vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2017

 

OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY:

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok vypracoval a zverejňuje na základe priorít schválených Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave na rok 2017

 

plán vykonávania opatrení

 

pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi v oblasti

 

„ opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“

 

v zmysle § 73 ods. 2 písm. e) bod 10 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Priorita č. 1.:

Opatrenia na zabezpečenie vykonávania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí /§ 11 ods. 3 písm. b, bod 1.) zákona č. 305/2005 Z.z./.

 

Spôsob zabezpečenia:

Cieľom priority je úprava rodinných pomerov dieťaťa, adaptácia dieťaťa na rozvodovú, porozvodovú situáciu v rodine, obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin dieťaťa, fyzický vývin dieťaťa alebo sociálny vývin dieťaťa. Odborné metódy sa vykonávajú v rodinách do ktorých sa vracia dieťa, ktoré bolo vyňaté zo starostlivosti rodičov, uľahčenie adaptácie dieťaťa v náhradnom rodinnom prostredí.  

 

Cieľovou skupinou budú maloleté deti a rodičia alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa z dysfunkčných rodín, ktorí potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine. Maloleté deti sú v evidencii oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Predpokladaný počet rodín: 10

Harmonogram zabezpečenia priority:

marec 2017 – zverejnenie výzvy, uzatvorenie zmluvy

apríl - december 2017 – realizácia prostredníctvom AS

december 2017 – vyúčtovanie

 

Navrhovanú prioritu zabezpečíme prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.

 

Priorita č. 2.:

Opatrenia zamerané na zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa /§ 11 ods. 3 písm. b, bod 2.) zákona č. 305/2005 Z.z./.

 

Cieľom priority je úprava rodinných pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa.

 

Cieľovou skupinou budú dysfunkčné rodiny s maloletými deťmi ich rodinnom prostredí a  potrebujú odbornú pomoc. Maloleté deti sú v evidencii oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 

Predpokladaný počet rodín: 10

Harmonogram zabezpečenia priority:

marec 2017 – zverejnenie výzvy, uzatvorenie zmluvy

apríl - december 2017 – realizácia prostredníctvom AS

december 2017 – vyúčtovanie

 

Navrhovanú prioritu zabezpečíme prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.

 

Po oznámení výšky finančných prostriedkov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny  Bratislava, pridelených na zabezpečenie priorít pripravíme výzvu na podávanie projektov akreditovanými subjektmi.

Celkový počet rodín zapojených do uvedeného opatrenia bude závisieť od aktuálnej potreby a od výšky pridelených finančných prostriedkov.

 

                                                                                           Mgr. Renáta Zárecká

                                                                           riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny

 

Vypracovala: Mgr. Elena Jaslovská


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac