Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Pracovisko Humenné, Kukorelliho 1
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Babičová Ida, Mgr. 4 príz. 057/2440 200 ida.babicova@upsvr.gov.sk
Da, Ja - Jď, Jf - Jž Feretová Andrea, Mgr. 2a príz. 057/2440 201 andrea.feretova@upsvr.gov.sk
I, Ka - Kľ, Ra Haratimová Iveta, Mgr. 2a príz. 057/2440 201 iveta.haratimova@upsvr.gov.sk
F Jablonská Jana 2 príz. 057/2440 202 jana.jablonska@upsvr.gov.sk
Dz, Ga, O Bednářová Renáta 3 príz. 057/2440 203 renata.bednarova@upsvr.gov.sk
Dž, E, Ch, Mr - My, Ne, Z, Ž Bačovčinová Mária, Bc. 3 príz. 057/2440 203 maria.bacovcinova@upsvr.gov.sk
Ma, Km, Kn, Kň Tokárová Silvia, Mgr. 5a príz. 057/2440 205 silvia.tokarova@upsvr.gov.sk
Č, Ha Turiková Viera 6 príz. 057/2440 206 viera.turikova@upsvr.gov.sk
Ku - Kž, Pa Habiňáková Silvia 6 príz. 057/2440 206 silvia.habinakova@upsvr.gov.sk
Je, Ro, T, Ť Čiráková Anna 7 príz. 057/2440 207 anna.cirakova@upsvr.gov.sk
Š Onkocová Jaroslava, Mgr. 8 príz. 057/2440 208 jaroslava.ontkocova@upsvr.gov.sk
Be, L, Ľ Ihnatcová Anna, Ing. 8a príz. 057/2440 209 anna.ihnatcova@upsvr.gov.sk
Pb - Pž Papajová Adriana, Mgr. 8a príz. 057/2440 209 adriana.papajova@upsvr.gov.sk
Ko - Kr, Mj - Mp Mihoková Alena, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 alena.mihokova@upsvr.gov.sk
Hb - Hž, W, Q Timáková Vladimíra, Mgr. 9 príz. 057/2440 210 vladimira.timakova@upsvr.gov.sk
Me, Mi, Sa Kovalčinová Ingrid, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 ingrid.kovalcinova@upsvr.gov.sk
A, cudzinci, informačné karty Hrib Ladislav, Mgr. 31 príz. 057/2440 214 ladislav.hrib@upsvr.gov.sk
Bi - Bž, C Taňkošová Jana, Mgr. 28 príz. 057/2440 213 jana.tankosova@upsvr.gov.sk
Gb - Gž, Na - Nď, Ri, Ry Adamová Jana, Mgr. 28 príz. 057/2440 213 jana.adamova@upsvr.gov.sk
Re, Si - Sž Holodová Veronika 27 príz. 057/2440 212 veronika.holodova@upsvr.gov.sk
Ba, Nf - Nž, Ru Kulanová Mária, PhDr. 27 príz. 057/2440 212 maria.kulanova@upsvr.gov.sk
Ď, Sc - Sh, V Bokočová Adriana, Mgr. 26 príz. 057/2440 211 adriana.turcovska@upsvr.gov.sk
De - Dy Karoľová Oľga, Ing. 26 príz. 057/2440 211 olga.karolova@upsvr.gov.sk
U, dožiadania, oznámenia o vyradení UoZ, zaradzovanie absolventov na AP, PN-ky Taňkošová Emília, Mgr. 3a príz. 057/2440 204 emilia.tankosova@upsvr.gov.sk
agent VPM + PPZP Gribaničová Stanislava, Mgr. 10 príz. 057/2440 272 stanislava.gribanicova@upsvr.gov.sk
agent VPM Sabol Martin, Ing. 10 príz. 057/2440 272 martin.sabol@upsvr.gov.sk
agent VPM + HP Rusňáková Iveta, Mgr. 10a príz. 057/2440 271 iveta.rusnakova@upsvr.gov.sk
EURES, informačné karty, zamestnávanie cudzincov Sivčová Stanislava, Mgr. 34 príz. 057/2440 273 stanislava.sivcova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Snina, Budovateľská 2204/11
vedúci pracoviska Kočan Vladislav, Ing 39 2. 057/2441 105 vladislav.kocan@upsvr.gov.sk
Bu-, C, Č Zarembová Emília, Mgr. 20 1. 057/2441 203 emilia.zarembova@upsvr.gov.sk
Ba-BR Miheli Martin, Mgr. 20 1. 057/2441 202 martin.miheli@upsvr.gov.sk
D, Ď, Dz, Dž Surová Jana, Mgr. 20 1. 057/2441 203 jana.surova2@upsvr.gov.sk
E, F, Ga Kováčová Valéria, Ing. 21 1. 057/2441 204 valeria.kovacova@upsvr.gov.sk
Gb- Džupinková Vlasta 21 1. 057/2441 204 vlasta.dzupinkova@upsvr.gov.sk
Ha-Ho, Ch Fedurcová Marta 22 1. 057/2441 205 marta.fedurcova@upsvr.gov.sk
Hr-, L, Ľ Cimová Jela, Mgr. 22 1. 057/2441 205 jela.cimova@upsvr.gov.sk
A, Ka-Kn Dubjaková Juliana, Ing. 23 1. 057/2441 206 juliana.dubjakova@upsvr.gov.sk
Ko- Ondíková Eva 23 1. 057/2441 206 eva.ondikova@upsvr.gov.sk
M, N Čižmárová Blažena, Mgr. 24 1. 057/2441 207 blazena.cizmarova@upsvr.gov.sk
I, J, O, R Vaľko Vladimír, Ing. 24 1. 057/2441 207 vladimir.valko@upsvr.gov.sk
P Gáliková Ingrida, Ing. 25 1. 057/2441 208 ingrida.galikova@upsvr.gov.sk
S Ceľuchová Ingrid, Mgr. 25 1. 057/2441 208 ingrid.celuchova@upsvr.gov.sk
Š, V, W Pohlová Lucia, Mgr. 26 1. 057/2441 209 lucia.pohlova@upsvr.gov.sk
T, Ť, U, Z, Ž Šalachová Mária, Bc. 26 1. 057/2441 209 maria.salachova@upsvr.gov.sk
Uoz na projekte BAZ, absolventská prax Gerboc Kamil, Ing. 34 1. 057/2441 210 kamil.gerboc@upsvr.gov.sk
agent VPM Gábor Štefan, Ing. 34 1. 057/2441 271 stefan.gabor@upsvr.gov.sk

Detašované pracovisko Snina

Budovateľská 2204/11, 069 01 Snina
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci pracoviska Kočan Vladislav, Ing. 39 2 057/2441 105 vladislav.kocan@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre občana
referát služieb pre občana - Bu-, C, Č Zarembová Emília, Mgr. 20 1 057/2441 203 emilia.zarembova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - Ba - Br Miheli Martin, Mgr. 20 1 057/2441 202 martin.miheli@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - D, Ď, Dz, Dž Surová Jana, Mgr. 20 1 057/2441 203 jana.surova2@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - E, F, Ga Kováčová Valeria, Ing. 21 1 057/2441 204 valeria.kovacova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - Gb- Džupinková Vlasta 21 1 057/2441 204 vlasta.dzupinkova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - Ha - Ho, Ch Fedurcová Marta 22 1 057/2441 205 marta.fedurcova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - Hr-, L, Ľ Cimová Jela, Mgr. 22 1 057/2441 205 jela.cimova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - A, Ka - Kn Dubjaková Juliana, Ing. 23 1 057/2441 206 juliana.dubjakova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - Ko- Ondiková Eva 23 1 057/2441 206 eva.ondikova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - M, N Čižmárová Blažena, Mgr. 24 1 057/2441 207 blazena.cizmarova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - I, J, O, R Vaľko Vladimír, Ing. 24 1 057/2441 207 vladimir.valko@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - P Gáliková Ingrida, Ing. 25 1 057/2441 208 ingrida.galikova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - S Ceľuchová Ingrid, Mgr. 25 1 057/2441 208 ingrid.celuchova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - Š, V, W Pohlová Lucia, Mgr. 26 1 057/2441 209 lucia.pohlova@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - T, Ť, U, Z, Ž Šalachová Mária, Bc. 26 1 057/2441 209 maria.salachova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Hrešková Miriam, Mgr. 27 1 057/2441 302 miriam.hreskova@upsvr.gov.sk
voľné pracovné miesta Gábor Štefan, Ing. 34 1 057/2441 271 stefan.gabor@upsvr.gov.sk
referát služieb pre občana - absolventská prax Gerboc Kamil, Ing. 34 1 057/2441 210 kamil.gerboc@upsvr.gov.sk
Referát Aktivačné centrum
koordinátor Krupa Ján, Ing. 53 2 057/2441 581 jan.krupa@upsvr.gov.sk
koordinátor Ihnátová Ivana, Mgr. 53 2 057/2441 581 ivana.ihnatova@upsvr.gov.sk
koordinátor Frimmerová Vlasta 53 2 057/2441 581 vlasta.frimmerova@upsvr.gov.sk
koordinátor Gábor Štefan 53 2 057/2441 581 stefan.gabor2@upsvr.gov.sk
koordinátor Maťovka Miroslav 52 2 057/2441 581 miroslav.matovka@upsvr.gov.sk
koordinátor Gocová Jana 52 2 057/2441 581 jana.gocova@upsvr.gov.sk
koordinátor Fedáková Patrícia, Ing. 52 2 057/2441 581 patricia.fedakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Matisová Eva 52 2 057/2441 581 eva.matisova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie
poradenstvo Husnajová Vlasta, Ing. 44 2 057/2441 311 vlasta.husnajova@upsvr.gov.sk
Referát hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky A, C, Č, Ľ Becová Oľga, Mgr. 42 2 057/2441 551 olga.becova@upsv.gov.sk
pomoc v hmotne núdzi,náhradného výživného, štátne sociálne dávky B, I , koordinácia štátnych sociálnych dávok A - M Chochrunová Irena, Ing. 51 2 057/2441 573 irena.chochrunova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky G, J Molnárová Marcela, Mgr. 54 2 057/2441 555 marcela.molnarova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - Š, U, V, Z, Ž, dotácie mesto Chvostaľ Jozef, Ing. 41 2 057/2441 554 jozef.chvostal@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky - N, Ň, O, P, R dotácie obce Dunajová Lýdia, Mgr. 41 2 057/2441 554 lydia.dunajova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky Dz, Dž, E, F, H, CH Kepičová Štefánia, Ing. 42 2 057/2441 551 stefania.kepicova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotne núdzi,náhradného výživného, štátne sociálne dávky K Husťáková Eva, Ing. 54 2 057/2441 555 eva.hustakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky M, D, Ď Šebáková Iveta, Mgr. 43 2 057/2441 570 iveta.sebakova@upsvr.gov.sk
pomoc v hmotne núdzi, náhradného výživného, štátne sociálne dávky S, T, Ť, koordinácia štátnych sociálnych dávok N - Z Žírová Veronika, Mgr. 43 2 057/2441 574 veronia.zirova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník NP Lešková Blanka, Mgr. 40 2 057/2441 106 blanka.leskova@upsvr.gov.sk
terenný sociálny pracovník NP Leňková Renáta, Bc. 51 2 057/2441 573 renata.lenkova@upsvr.gov.sk
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posúdkových činností
peňažné príspevky na kompenzáciu - A,B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, Ch Staško Jozef, Ing. 15 príz. 057/2441 680 jozef.stasko@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - L , Ľ, R Kicošová Mariana, Bc 15 príz. 057/2441 680 mariana.kicosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - H, I, J, K, Starjaková Jana, Mgr. 14 príz. 057/2441 682 jana.starjakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - M, N, Ň, O, P, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Dančíková Jana, PhDr. 14 príz. 057/2441 682 jana.dancikova@upsv.gov.sk
posudková činnosť - A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, Kelemecová Anna, Mgr. 16 príz. 057/2441 683 anna.kelemecova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - H, Ch, I, J, K, L, Ľ, M Dzurenková Beáta, Mgr. 16 príz. 057/2441 685 beata.dzurenkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Andraščíková Antónia, PhDr. 16 príz. 057/2441 685 antonia.andrascikova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G Kelemecová Anna, Mgr. 16 príz. 057/2441 683 anna.kelemecova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy H, Ch, I, J, K, l, Ľ, M Dzurenková Beáta, Mgr. 16 príz. 057/2441 685 beata.dzurenkova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy N, Ň, O, P, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Andraščíková Antónia, PhDr. 16 príz. 057/2441 685 antonia.andrascikova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Glogovská Adriana, Mgr. 15 príz. 057/2441 680 adriana.glogovska@upsvr.gov.sk
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
sociálnoprávna ochrana detí Dunajová Ľubica, Mgr. 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Petrová Lýdia, Mgr. 45 2 057/2441 621 lydia.petrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Džubera Vladimír, Mgr. 45 2 057/2441 622 vladimir.dzubera@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Dunajová Ľubica, Mgr. 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Britanova Marianna, PhDr. 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Britanova Marianna, PhDr. 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
psychologička Ambrová Júliana, Mgr. 48 2 057/2441 624 juliana.ambrova@upsvr.gov.sk
rodinná asistentka Špitaliková Marianna, Mgr. 46 2 057/2441 623 marianna.spitalikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Vasiľková Katarína, Mgr. 49 2 057/2441 620 katarina.vasilkova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Šiškanová Stanislava, Mgr. 45 2 057/2441 622 stanislava.siskanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Kukorelliho 1, Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kislíková Petra, Mgr. 77 2 057/2440 600 petra.kislikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Balaščíková Martina, PhDr. 75a 2 057/2440 606 martina.balascikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Gajdošová Lívia, Mgr. 78 2 057/2440 604 livia.gajdosova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Pišková Alexandra, Mgr. 106 2 057/2440 602 alexandra.piskova@upsvr.gov.sk
rodinná asistentka Čavargová Gabriela, Mgr. 106 2 057/2440 602 gabriela.cavargova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Zozuličová Marianna, Mgr. 106a 2 057/2440 603 marianna.zozulicova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Durkajová Svetlana, PhDr. 110 2 057/2440 607 svetlana.durkajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Karnajová Adriana, PhDr. 79 2 057/2440 610 adriana.karnajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Sakalová Ľubov, Mgr. 76 2 057/2440 605 lubov.sakalova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Martančíková Jana, Mgr. 75 2 057/2440 607 jana.martancikova@upsvr.gov.sk
rodinná asistentka Milčová Darina, Mgr. 75 2 057/2440 608 darina.milcova@upsvr.gov.sk
psychologička Ambrová Juliana, Mgr. 107 2 057/2440 642 juliana.ambrova@upsvr.gov.sk
psychologička Antoliková Lucia, Mgr. 108 2 057/2440 641 lucia.antolikova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna pracovníčka Ivaniško Jana, Mgr. 92 2 057/2440 601 jana.burdova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Šimurda Slavomír, Mgr. 92 2 057/2440 604 slavomir.simurda@upsvr.gov.sk
odborný tím pre realizáciu VO Kovalčíková Jana, Mgr. 112 3 057/2440 611 jana.kovalcikova@upsvr.gov.sk
odborný tím pre realizáciu VO - psychologička Lojanová Petra, Mgr. 112 3 057/2440 611 petra.lojanova@upsvr.gov.sk
odborný tím pre NRS Packová Mária, Mgr. 84 2 057/2440 609 maria.packova@upsvr.gov.sk
odborný tím pre NRS - psychologička Struňáková Dominika, Mgr. 84 2 057/2440 609 dominika.strunakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Snina, Budovateľská 2204/11
sociálnoprávna ochrana detí Dunajová Ľubica, Mgr. 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Petrová Lýdia, Mgr. 45 2 057/2441 621 lydia.petrova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Džubera Vladimír, Mgr. 45 2 057/2441 622 vladimir.dzubera@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Dunajová Ľubica, Mgr. 49 2 057/2441 620 lubica.dunajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Britanova Marianna, PhDr. 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Britanova Marianna, PhDr. 46 2 057/2441 623 marianna.britanova@upsvr.gov.sk
psychologička Ambrová Júliana, Mgr. 48 2 057/244 1624 juliana.ambrova@upsvr.gov.sk
rodinná asistentka Špitaliková Marianna, Mgr. 46 2 057/2441 623 marianna.spitalikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Vasiľková Katarína, Mgr. 49 2 057/2441 620 katarina.vasilkova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Šiškanová Stanislava, Mgr. 45 2 057/2441 622 stanislava.siskanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Kukorelliho 1, Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Brezík Peter, Ing. 86 2 057/2440 550 peter.brezik@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník - NP Koľová Jana, Mgr. 102a 2 057/2440 553 jana.kolova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti H, CH, L, Ľ; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2 Urbanová Jana 102a 2 057/2440 553 jana.urbanova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti; príspevky na podporu náhradnej starostlivosti F; koordinácia rodinných dávok v EÚ a EHP K až Ž Hrinová Iveta, Ing. 101a 2 057/2440 555 iveta.hrinova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti; príspevky na podporu náhradnej starostlivosti N, Ň, T, Ť; koordinácia rodinných dávok v EÚ a EHP A až J Drančák Marián, PhDr. 101 2 057/2440 557 marian.drancak@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie obcí E, I, O, Q, U, Y, Z, Ž, X Gazdíková Jana, Ing. 100 2 057/2440 565 jana.gazdikova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie mesta A, C, Č, Dz, Dž Otávková Anna, Bc. 100 2 057/2440 565 anna.otavkova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie mesta, schvaľovateľ, zástupca ved.odd. Semancová Helena, Mgr. 99 2 057/2440 566 helena.semancova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti G, V, W Ficková Andrea, Mgr. 98 2 057/2440 564 andrea.fickova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti P; príspevok na starostlivosť o dieťa - NP XXV-2 Cholpová Danka 98 2 057/2440 564 danka.cholpova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti B, J Drobňáková Alexandra, Mgr. 97 2 057/2440 563 alexandra.drobnakova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti M Grešková Jana, Mgr. 97 2 057/2440 563 jana.greskova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti D, Ď, R Grešková Ľudmila, Mgr. 88 2 057/2440 562 ludmila.greskova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti K Kmecová Martina, Mgr. 88 2 057/2440 562 martina.kmecova@upsvr.gov.sk
štátne sociálne dávky-národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti S, Š Kopková Agáta, Mgr. 89 2 057/2440 561 agata.kopkova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP Peter Homza, Mgr. 93 2 057/2440 567 peter.homza@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník NP Kenderešová Františka, Mgr. 93 2 057/2440 567 frantiska.kenderesova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Humenné, Kukorelliho 1
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Popiková Otília, Mgr. 83 2 057/2440 310 otilia.popikova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Polovková Anna, PhDr. 81a 2 057/2440 316 anna.polovkova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Šafranová Júlia, Mgr. 81a 2 057/2440 316 julia.safranova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Cigániková Daniela, Mgr. 82 2 057/2440 312 daniela.ciganikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Barnová Tatiana, Mgr. 82 2 057/2440 312 tatiana.barnova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Janušová Helena, PhDr., PhD. 85 2 057/2440 322 helena.janusova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Podstanická Jana, PhDr. 102 2 057/2440 319 jana.podstanicka@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Babičová Júlia, Mgr. 81 2 057/2440 314 julia.babicova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Hajdučko Martin, Mgr. 81 2 057/2440 314 martin.hajducko@upsvr.gov.sk
Pracovisko Snina, Budovateľská 2204/11
poradenstvo Husnajová Vlasta, Ing. 44 2 057/2441 311 vlasta.husnajova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Karasová Natália, Bc. 31 1 057/2441 312 natalia.karasova@upsvr.gov.sk
poradenstvo Piteľová Katarína, Mgr. 31 1 057/2441 312 katarina.pitelova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí sa rodiny

Kukorelliho 1, Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru Jana Andruchová , PhDr., PhD. 87 2 057/2440500 jana.andruchova@upsvr.gov.sk
vedúca Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie ŤZP a posudkových činností Mária Čurová, Mgr. 30 príz. 057/2440670 maria.curova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Kukorelliho 1, Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Michal Druga, Ing. 90 2 057/2440 300 michal.druga@upsvr.gov.sk
vedúca Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ľudmila Hvozdecká, Ing., CSc. 127 3 057/2440 400 ludmila.hvozdecka@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Kukorelliho 1, Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čurová Mária, Mgr. 30 príz. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - A, B, H Kožanová Angelika 43 príz. 057/2440 664 angelika.kozanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G Citriaková Irena, Ing. 29 príz. 057/2440 661 irena.citriakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Ch, I, J, K, L, Ľ Sivecká Silvia 40 príz. 057/2440 663 silvia.sivecka@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - M, N, Ň, O, P, R Andrejčáková Valéria 43 príz. 057/2440 664 valeria.andrejcakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - S, Š, T, Ť, U, V, W, Z, Ž Petrovčínová Tatiana, Mgr. 41 príz. 057/2440 662 tatiana.petrovcinova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, C, Č, G, R, S, Š, T, Ť, U, Z, Ž Fedorková Ľuboslava, Mgr. 35 príz. 057/2440 673 luboslava.fedorkova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, E, F, H, K Sabová Magdaléna, Ing. 42 príz. 057/2440 672 magdalena.sabova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - D, Ď, Dz, Dž, Ch, I, J, L, M, N, O, P, V, W Semanová Božena, Mgr. 36 príz. 057/2440 671 bozena.semanova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, žiadosti o posúdenie na účely štátnych sociálnych dávok, posudzovanie na účely trhu práce A - Ž Megelová Antónia, Mgr. 37 príz. 057/2440 675 antonia.megelova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Džombová Miriama, Mgr. 40 príz. 057/2440 663 mirima.dzombova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť posudkoví lekári 147 4. posch. 057/2440 674 maria.curova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Kukorelliho 1, Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Gavulič Daniel, Mgr. 149 4 057/2440 370 daniel.gavulic@upsvr.gov.sk
koordinátor Nováková Michala, Mgr. 148 4 057/2440 333 michala.novakova@upsvr.gov.sk
koordinátor Kováčová Petra, Mgr. 148 4 057/2440 333 petra.kovacova@upsvr.gov.sk
koordinátor Harman Martin, Mgr. 148 4 057/2440 333 martin.harman@upsvr.gov.sk
koordinátor Feciškaninová Zita, Mgr. 148 4 057/2440 333 zita.feciskaninova@upsvr.gov.sk
koordinátor Rosoľanková Alena, Mgr. 145 4 057/2440 332 alena.rosolankova@upsvr.gov.sk
koordinátor Smolejová Lenka, Mgr. 145 4 057/2440 332 lenka.smolejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Vasil Adrián, Bc. 145 4 057/2440 332 adrian.vasil@upsvr.gov.sk
koordinátor Alexovičová Bibiana 145 4 057/2440 331 bibiana.alexovicova@upsvr.gov.sk
koordinátor Benejová Mária, Ing. 145 4 057/2440 331 maria.benejova@upsvr.gov.sk
koordinátor Šuliman Miroslav 145 4 057/2440 331 miroslav.suliman@upsvr.gov.sk
späť