Kontakty

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Miroslav Málik Ing. 1 043/2444 100 miroslav.malik@upsvr.gov.sk
sekretariát Katarína Kacková 1 043/2444 101 katarina.kackova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Soňa Miháliková PhDr. 9 6 043/2444 500 sona.mihalikova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Zuzana Hucíková Mgr. 9 3 043/2444 300 zuzana.hucikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Vladimír Števonka Ing. 3b 2 043/2444 310 vladimir.stevonka@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Kozáčiková Mgr. 5 príz. 043/2444 319 zuzana.kozacikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jolana Gočalová Mgr. 5 príz. 043/2444 551 jolana.gocalova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Valečíková Jana Mgr. 6 3 043/2444 513 jana.valecikova@upsvr.gov.sk
Radca Edita Balcová 4 2 043/2444 316 edita.balcova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Gaššová Ing. 4 2 043/2444 315 katarina.gassova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dana Sopúchová Ing. 4 2 043/2444 452 dana.sopuchova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kveta Hollá Bc. 1 2 043/2444 312 kveta.holla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Hnilicová Viera Mgr. 1 2 043/2444 321 viera.hnilicova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Surová Bc. 6 2 043/2444 314 jana.surova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Basárová PhDr. 6 3 043/2444 311 katarina.basarova@upsvr.gov.sk
Odborný radca Roman Markulček Mgr. 7 príz. 043/2444 550 roman.markulcek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Eliška Sedlárová Ing. 7 3 043/2444 516 eliska.sedlarova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Nováková Bc. 2b 2 043/2444 313 katarina.novakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Erika Kubašková Mgr. 2b 2 043/2444 373 erika.kubaskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktivačného centra

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mateková Daniela Mgr. 7 5 043/2444 371 daniela.matekova@upsvr.gov.sk
radca Martin Mučka Mgr. 9 5 043/2444 370 martin.mucka@upsvr.gov.sk
radca Alexander Zachar Bc. 9 5 043/2444 370 alexander.zachar@upsvr.gov.sk
radca Katarína Kytková Mgr. 7 5 043/2444 371 katarina.kytkova@upsvr.gov.sk
radca Sláviková Lenka Mgr. 9 5 043/2444 370 lenka.slavikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca Iveta Medvecká Mgr. 12 4 043/2444 318 iveta.medvecka@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Horák Miroslav Ing. 2a 3 043/2444 400 miroslav.horak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Laššáková Vlasta Ing. 2b 3 043/2444 404 vlasta.lassakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zubeková Daniela Mgr. 4 3 043/2444 402 daniela.zubekova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dúhová Anna Mgr. 4 3 043/2444 401 anna.duhova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Macková Miriam Mgr. 10 3 043/2444 455 miriam.mackova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lavríková Silvia PaedDr. 10 3 043/2444 450 silvia.lavrikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Horňák Milan Ing. 11 3 043/2444 110 milan.hornak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mindová Veronika Ing. 1 3 043/2444 403 veronika.mindova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mikulová Martina Mgr. 1 3 043/2444 451 martina.mikulova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šnapková Mária Ing. 1 4 043/2444 222 maria.snapkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kováčová Milada Ing. 1 4 043/2444 221 milada.kovacova@upsvr.gov.sk
referent Kohárová Veronika Mgr. 10 4 043/2444 406 veronika.koharova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, kontaktná osoba k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam Vladimír Šátek JUDr. 4 8 043/2444 115 vladimir.satek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Vosková Mgr. 6 8 043/2444 317 zuzana.voskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Beáta Orsáková Ing. 2 8 043/2444 305 beata.orsakova@upsvr.gov.sk
referent Ľubomíra Murínová Mgr. 7 8 043/2444 306 lubomira.murinova@upsvr.gov.sk
referent Jarmila Mudroňová Mgr. 3 8 043/2444 307 jarmila.mudronova@upsvr.gov.sk
referent Hajíček Anna Mgr 2b 8 043/2444 308 anna.hajicek@upsvr.gov.sk
referent Balková Bibiana Mgr 5 8 043/2444 406 bibiana.balkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately a Referát poradenskopsychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zdenka Fedorová PhDr. 2 6 043/2444 600 zdena.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniel Sališ PhDr. 7 6 043/2444 601 daniel.salis@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Ľudmila Záhorová Mgr 12 6 043/2444 605 ludmila.zahorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Martina Melicherčíková Mgr. 6 6 043/2444 602 martina.melichercikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lucia Majdová Mgr. 2b 6 043/2444 603 lucia.majdova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca
referent Lucia Zelenakova-Zdražilová Mgr. 1 6 043/2444 604 lucia.zelenakovazdrazilova@upsvr.gov.sk
referent Anna Hajíček, Mgr. 4 6 043/2444607 anna.hajicek@upsvr.gov.sk
referent Beata Brašeňová PhDr. 4 6 043/2444607 beata.brasenova@upsvr.gov.sk
referent Slávomír Karč Mgr. 4 6 043/2444 606 slavomir.karc@upsvr.gov.sk
referent Fedorová Iveta Mgr. 8 6 043/2444 502 iveta.fedorova@upsvr.gov.sk
referent Mária Dvorštiaková Mgr. 12 5 043/2444 608 maria.dvorstiakova@upsvr.gov.sk
referent Magdaléna Bieľová Mgr. 12 5 043/2444608 magdalena.bielova@upsvr.govsk
referent Magdaléna Jačalová Mgr. 2a 5 043/2444609 magdalena.jacalova@upsvr.gov.sk
referent Zápotočná Jana Mgr. 2a 5 043/2444609 jana.zapotočna@upsvr.gov.sk
referent Kubačková Miriam Mgr. 6 6 043/2444606 miriam.kubackova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Martin Gočala Mgr 2b 5 043/2444 670 martin.gocala@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Bajčičáková Mgr. 1 5 043/2444 672 katarina.bajcicakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Viera Fedorová Mgr. 1 5 043/2444 501 viera.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jurisová Zuzana Mgr. 4 5 043/2444 671 zuzana.jurisova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Klejová Mgr. 4 5 043/2444 641 anna.klejova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katarína Šablatúrová Mgr. 6 5 043/2444 642 katarina.sablaturova@upsvr.gov.sk
referent Brašeňová Beáta PhDr. 3 5 043/2444 673 beata.brasenova@upsvr.gov.sk

Oddelenie HN, NV a ŠSD

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Zuzana Notová PhDr. 2b 4 043/2444 510 zuzana.notova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Brňová Mgr. 9 4 043/2444 514 anna.brnova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Emília Hanková Mgr. 4 4 043/2444 552 emilia.hankova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Daniela Harezníková Bc. 9 4 043/2444 554 daniela.hareznikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Janka Kršková Mgr. 7 4 043/2444 553 jana.krškova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Ivana Macíková Pečeňáková Ing. 4 4 043/2444 515 ivana.pecenakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Anna Révaiová Mgr. 7 4 043/2444 517 anna.revaiova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Marta Stuchlá Mgr. 6 4 043/2444 512 marta.stuchla@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šimeková Lucia Mgr. 6 4 043/2444 511 emilia.voskova@upsvr.gov.sk
referent Erika Kufová Bc. 2a 4 043/2444 519 erika.kuffova@upsvr.gov.sk
referent Silvia Kupčuláková Mgr. 6 4 043/2444 519 silvia.kapculakova@upsvr.gov.sk
referent Andrea Šinálová Mgr. 2a 4 043/2444 519 andrea.sinalova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Ján Kvietok Ing. 2a 7 043/2444 170 jan.kvietok@upsvr.gov.sk
Radca Božena Brunčáková 2b 7 043/2444 181 bozena.bruncakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Erika Fedorová Ing. 2b 7 043/2444 152 erika.fedorova@upsvr.gov.sk
referent Helena Šalatová 4 7 043/2444 182 helena.salatova@upsvr.gov.sk
referent Oľga Slimáková 4 7 043/2444 175 olga.slimakova@upsvr.gov.sk
referent Daniela Pukajová Mgr. 11 7 043/2444 190 daniela.pukajova@upsvr.gov.sk
referent Emília Ištvánová Bc. 10 7 043/2444 196 emilia.istvanova@upsvr.gov.sk
referent Erika Hodoňová Mgr. 7 7 043/2444 192 erika.hodonova@upsvr.gov.sk
referent Adriana Moravčíková Ing. podateľňa prízemie 043/2444 111 adriana.moravcikova@upsvr.gov.sk
referent Ján Šubjak príz. 043/2444 197

Referát kontroly

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca Peter Helienek Ing. 1 7 043/2444 130 peter.helienek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Jana Kuderavá PhDr. 1 7 043/2444 131 jana.kuderava@upsvr.gov.sk

Zamestnanci ústredia PSVR

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca - EURES Lýdia Valachová Mgr. 043/2444 303 lydia.valachova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - personálne oddelenie Viera Žúborová Bc. 4 1 043/2444 121 viera.zuborova@upsvr.gov.sk
referent - mzdové oddelenie Daniela Baričáková Mgr. 4 1 043/2444 122 daniela.baricakova@upsvr.gov.sk
referent - oddelenie prevádzky Vladislav Hucík Ing. 8a 2 043/2444 151 vladislav.hucik@upsvr.gov.sk
späť