Kontakty

Riaditeľ úradu

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ úradu Červienka Pavel, PhDr. 2 1 048/2440 100 pavel.cervienka@upsvr.gov.sk
Sekretariát, zákon č. 211/2000 Z.Z. a zákon č. 122/2013 Z.z. Kačicová Monika, Mgr. 3 1 048/2441 101 monika.kacicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bartkovičová Zuzana, Mgr. 107 1 048/2440 310 zuzana.bartkovicova@upsvr.gov.sk
Tes - Ver (vrátane Ť,U) Bušovský Michal, Bc. 104 1 048/2440 325 michal.busovsky@upsvr.gov.sk
Šim - Ter Laurová Dagmar 104 1 048/2440 325 dagmar.laurova@upsvr.gov.sk
Ves - Ž,W (vrátane Z) Sitová Lenka 104 1 048/2440 324 lenka.sitova@upsvr.gov.sk
Ru - Sob Koklesová Katarína, Mgr. 101 1 048/2440 327 katarina.koklesova@upsvr.gov.sk
Soc - Šil Čambalová Tatiana, Mgr. 101 1 048/2440 311 tatiana.cambalova@upsvr.gov.sk
Pol - Rož Štrelingerová Eva 101 1 048/2440 311 eva.strelingerova@upsvr.gov.sk
recepcia Sláviková Anna, Ing. 106 1 048/2440 322 anna.slavikova2@upsvr.gov.sk
recepcia Nosálová Marta, PhDr. 106 1 048/2440 322 marta.nosalova@upsvr.gov.sk
A-Bar Šnírerová Dagmar 201 2 048/2440 323 dagmar.snirerova@upsvr.gov.sk
Bas - Bož Vranová Dana, Mgr. 201 2 048/2440 323 dana.vranova@upsvr.gov.sk
Br - Če (vrátane C) Miklošková Anna 202 2 048/2440 313 anna.mikloskova@upsvr.gov.sk
Či - Dol Školníková Martina, Ing. 202 2 048/2440 313 martina.skolnikova@upsvr.gov.sk
Fl - Hap (vrátane G) Šantová Ľubica 204 2 048/2440 312 lubica.santova@upsvr.gov.sk
Har - Hr Zvadová Magdaléna, Ing. 205 2 048/2440 318 magdalena.zvadova@upsvr.gov.sk
Kn - Kov Bočincová Eva, Mgr. 207 2 048/2440 317 eva.bocincova@upsvr.gov.sk
Pak - Pok Kišková Mária 210 2 048/2440 320 maria.kiskova@upsvr.gov.sk
Ky - L, Ľ Tišliarová Viera 208A 2 048/2440 319 viera.tisliarova@upsvr.gov.sk
M - Mek Peressényiová Brigita, Mgr. 209 2 048/2440 316 brigita.peressenyiova@upsvr.gov.sk
Hu - Ja (vrátane CH,I) Bohinská Zuzana Mgr. 209 2 048/2440 318 zuzana.bohinska@upsvr.gov.sk
Mup - Paj (vrátane N,Ň,O) Bystrianska Emília 210 2 048/2440 320 emilia.bystrianska@upsvr.gov.sk
Koz - Kv Varhoľová Lucia, Bc. 208 2 048/2440 319 lucia.varholova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Bartová Petra, Bc. + /skener/ 108 1 048/2440 321 petra.bartova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Melošová Veronika, Mgr. 108 1 048/2440 326 veronika.melosova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Vrbovská Lucia, Ing. 103 1 048/2440 315 lucia.vrbovska@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa/Eures Spišiaková Alžbeta, Ing. 206 2 048/2440 303 alzbeta.spisiakova@upsvr.gov.sk
ref. zamestnávateľa Kmeťová Marianna, Mgr. 103 1 048/2440 315 marianna.kmetova@upsvr.gov.sk
Dom - Fi (vrátane Ď,E) Kárová-Almášiová Janka, Bc. 204 2 048/2440 312 Janka.Karova-Almasiova@upsvr.gov.sk
Je - Km Príčová Katarína, Bc. 207 2 048/2440 317 katarina.pricova@upsvr.gov.sk
Mel - Mun Bozalková Zuzana 205 2 048/2440 316 zuzana.bozalkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Moravčíková Jana, Ing. 507 5 048/2440 400 jana.moravcikova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov odboru sociálnych vecí a rodiny Sedláčková Iveta, Mgr. 401 4 048/2440 220 iveta.sedlackova@upsvr.gov.sk
Koordinácia národných projektov aktívnej politiky trhu práce Hrnčiariková Erika, Ing. 401 4 048/2440 221 erika.hrnciarikova@upsvr.gov.sk
§49 - Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §57 - Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť, §54 – Úspešne na trhu práce, Aktivita 2 Vigašová Alena, Mgr. 410 4 048/2440 401 alena.vigasova@upsvr.gov.sk
§51, NP Absolvenstská prax štartuje zamestnanie Pauk Lukáš, Ing. 410 4 048/2440 453 lukas.pauk@upsvr.gov.sk
§50j - Príspevok na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, §54 - NP Šanca na zamestnanie, NP Šanca pre mladých Kubinský Milan, RNDr. 501 5 048/2440 410 milan.kubinsky@upsvr.gov.sk
§54 - NP Šanca pre mladých Láskavý Miroslav, Ing. 501 5 048/2440 410 miroslav.laskavy@upsvr.gov.sk
§59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta, NP Reštart dlhodobých UoZ - zapracovanie u zamestnávateľa Ďurišková Eva 501 5 048/2440 411 eva.duriskova@upsvr.gov.sk
§55 - Chránená dielňa a chránené pracovisko, §56 - Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §56a - Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, §59 - Príspevok na činnosť pracovného asistenta Piecková Katarína, Mgr. 502 5 048/2440 456 katarina.pieckova@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Bartoš Ivan, Mgr. 502 5 048/2440 403 ivan.bartos@upsvr.gov.sk
§60 - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Dianová Danica 502 5 048/2440 452 danica.dianova@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), NP Reštart dlhodobých UoZ - opatrenie č.1 Pejková Pecníková Ivona, Mgr. 503 5 048/2440 458 ivona.pejkovapecnikova@upsvr.gov.sk
§52-Príspevok na aktivačnú činnosť, §52a - Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, §53 – Príspevok na dochádzku za prácou Šiška Miloš, Bc. 503 5 048/2440 222 milos.siska@upsvr.gov.sk
§50 – Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, §54 - NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), NP Reštart dlhodobých UoZ - opatrenie č.1 Štúberová Jana 503 5 048/2440 222 jana.stuberova@upsvr.gov.sk
§51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti , §53a – Príspevok na presťahovanie za prácou, NP Reštart mladých UoZ - opatrenie č.2 Šuca František, Mgr. 506 5 048/2440 454 frantisek.suca@upsvr.gov.sk
§51a - Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, §54 – NP Úspešne na trhu práce - Aktivita I, §54 - NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, NP Reštart mladých UoZ - opatrenie č.2 Grešová Ingrid, Mgr. 506 5 048/2440 404 ingrid.gresova@upsvr.gov.sk
§32, ods. 12 – Náhrada časti cestovných výdavkov, §53a – Príspevok na presťahovanie za prácou, §53b – Príspevok na dopravu do zamestnania, §54 – NP Praxou k zamestnaniu Očenášová Anna, Ing. 508 5 048/2440 402 anna.ocenasova2@upsvr.gov.sk
§54 - NP Šanca pre mladých Ing. arch. Roháriková Adriana 508 5 048/2440 402 Adriana.Roharikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ružena Paulusová 403 4 048/2440 450 ruzena.paulusova@upsvr.gov.sk
Mgr. Holíková Katarína 405 4 048/2440 462 Katarina.Holikova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ Mgr. Margaréta Krkošová 405 4 048/2440 455 margareta.krkosova@upsvr.gov.sk
§ 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ Mgr. Martina Omastová 405 4 048/ 2440 462 martina.omastova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS Mgr. Jarmila Oravkinová 407 4 048/2440 461 jarmila.oravkinova@upsvr.gov.sk
Ing. Magová Eva 407 4 048/2440 461 eva.magova@upsvr.gov.sk
odborný poradca, §42 ods.2 písmeno a) zákona - informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §43 - odborné poradenské služby, §46 – vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ, ZoZ, § 54 ods.1 písm d) príspevok na rekvalifikáciu RE-PAS Mgr. Martina Kováčová 409 4 048/2440 460 martina.kovacova2@upsvr.gov.sk
Mgr. Pijáková Lucia 409 4 048/2440 460 Lucia.Pijakova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum

Skuteckého 39, 974 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelania Spevák Peter, Mgr. prízemie 0 048/2440 330 peter.spevak@upsvr.gov.sk
Kekeláková Renáta prízemie 0 048/2440 331 Renata.kekelakova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: Moštenica, Motyčky, Slovenská Ľupča, Mesto B. Bystrica - písm. L. Z. Ž Porubská Michaela prízemie 0 048/2440 331 michaela.porubska@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: Králiky, Kordíky, Riečka, Tajov, Mesto B. Bystrica - písm. S, Š, W Hetflajšová Lucia, Mgr. prízemie 0 048/2440 332 lucia.hetflajsova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: Kynceľová, Môlča, Nemce, P. Bukovec, Priechod, Mesto B. Bystrica - písm. C, Č, E, F, G, I Stančík Zdenko prízemie 0 048/2440 332 zdenko.stancik@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: Brusno, Staré Hory, Šp. Dolina, Turecká, Mesto B. Bystrica - písm. H, T Jančová Martina prízemie 0 048/2440 332 martina.jancova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: Baláže, Hiadeľ, Lučatín, Selce, Mesto B. Bystrica - písm. J, M, U, Chaban Róbert, Mgr. prízemie 0 048/2440 333 robert.chaban@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: H. Pršany, Ľubietová, Malachov, Povrazník, Strelníky, Mesto B. Bystrica - písm. A, CH, D, Ď Antal Pavol prízemie 0 0482/244 332 pavol.antal@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: Mesto B. Bystrica - písm. K Haviernik Ivan, Ing. prízemie 0 048/2440 333 ivan.haviernik@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: Čerín, D. Harmanec, Harmanec, H. Mičiná, Hrochoť, Mesto B. Bystrica písm. P Kupcová Marta prízemie 0 048/2440 333 marta.kupcova@upsvr.gov.sk
koordinátor aktivačného centra, agenda: D. Mičiná, Dúbravica, Medzibrod, Oravce, Poniky, Mesto B. Bystrica - písm. R, V, O, N Petrnáková Mária prízemie 0 048/2440 333 Maria.petrnakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Luttyová Andrea 305 3 048/2440 670 andrea.luttyova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Ľubica Majeríková 301 3 048/2440 645 lubica.majerikova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Jana Čupková 301 3 048/2440 642 Jana.Cupkova@upsvr.gov.sk
Mgr. Jamrichová Zuzana 301 3 048/2440 642 Zuzana.Jamrichova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Eva Hybačková 302 3 048/2440 641 eva.hybackova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Branislav Kolenič 302 3 048/2440 640 branislav.kolenic@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Helena Straková 302 3 048/2440 646 helena.strakova@upsvr.gov.sk
preukazy FO s ŤZP, parkovacie preukazy; posúdenie osobitnej starostlivosti na účely ŠSD Mgr. Jana Vargová 303 3 048/2440 501 jana.vargova@upsvr.gov.sk
Mgr. Vigašová Katarína 303 A 3 048/2440 673 Katarina.Vigasova@upsvr.gov.sk
referent Bc. Mária Vančová 303A 3 048/2440 673 maria.vancova@upsvr.gov.sk
referent Ing. Tatiana Dobiasová 304 3 048/2440 671 tatiana.dobiasova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Zuzana Hrušková 304 3 048/2440 671 zuzana.hruskova@upsvr.gov.sk
Mgr. Koštialová Iveta 304 3 048/2440 671 Iveta.Kostialova@upsvr.gov.sk
MUDr. Zubrická Jozefa 305 3 048/2440 670 Jozefa.Zubricka@upsvr.gov.sk
MUDr. Brezina Lukáš 305 3 048/2440 670 Lukas.Brezina@upsvr.gov.sk
MUDr. Vodrášková Katarína 305 3 048/2440 670 Katarina.Vodraskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Skuteckého 39, 976 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Danišová Ľubica, Mgr. 606 6 048/2440 550 lubica.danisova@upsvr.gov.sk
Mgr. Chmelová Eva 601 6 048/2440 513 Eva.Chmelova@upsvr.gov.sk
Bc. Makovníková Eva 601 6 048/2440 513 Eva.Makovnikova@upsvr.gov.sk
Mgr. Šipulová Lenka 601 6 048/2440 513 Lenka.Sipulova@upsvr.gov.sk
Galusová Ingrid, Bc. 602 6 048/2440 560 ingrid.galusova@upsvr.gov.sk
Mgr. Feketeová Lucia 602 6 048/2440 560 Lucia.Feketeova@upsvr.gov.sk
Mgr. Morvayová Veronika 602 6 048/2440 551 Veronika.Morvayova@upsvr.gov.sk
Bc. Weinbergerová Irena 603 6 048/2440 557 Irena.Weinbergerova@upsvr.gov.sk
Mgr. Birka Martin 603 6 048/2440 557 Martin.Birka@upsvr.gov.sk
Mgr. Zubáková Zuzana 603 6 048/2440 517 Zuzana.Zubakova@upsvr.gov.sk
Mgr. Margócziová Martina 604 6 048/2440 514 Martina.Margocziova@upsvr.gov.sk
Bc. Jankurová Barbora 604 6 048/2440 512 Barbora.Jankurova@upsvr.gov.sk
Mgr. Proftová Martina 604 6 048/2440 515 Martina.Proftova@upsvr.gov.sk
Mgr. Možuchová Gabriela 604 6 048/2440 515 Gabriela.Mozuchova@upsvr.gov.sk
Bc. Chochulová Ľubica 504 5 048/2440 554 Lubica.Chochulova@upsvr.gov.sk
Bc. Kučeráková Lucia 504 5 048/2440 554 Lucia.Kucerakova@upsvr.gov.sk
Mgr. Užíková Michaela 504 5 048/2440 555 Michaela.Uzikova@upsvr.gov.sk
Matúšková Andrea 504 5 048/2440 555 Andrea.Matuskova@upsvr.gov.sk
Bc. Styková Anna 505 5 048/2440 516 Anna.Stykova@upsvr.gov.sk
Bc. Ridzoňová Miroslava 505 5 048/2440 516 Miroslava.Ridzonova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Čubová Zdenka 706 7 048/2440 600 zdenka.cubova@upsvr.gov.sk
referent PhDr. Gasidlová Adriána 701 7 048/2440 615 adriana.gasidlova@upsvr.gov.sk
Mgr. Karliková Marta 701 7 048/2440 612 Marta.Karlikova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Tomášu Katarína 701 7 048/2440 612 katarina.tomasu@upsvr.gov.sk
referent Ing. Chabadová Soňa 702 7 048/2440 601 sona.chabadova@upsvr.gov.sk
Mgr. Ulický Igor 702 7 048/2440 607 Igor.Ulicky@upsvr.gov.sk
PhDr. Vengrínová Andrea 702 7 048/2440 607 andrea.vengrinova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Slezáková Daniela 703 7 048/2440 609 daniela.slezakova@upsvr.gov.sk
Mgr. Wojatschková Zuzana 703 7 048/2440 609 Zuzana.Wojatschkova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Pelcová Iveta 704 7 048/2440 611 iveta.pelcova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Kováčová Zuzana 704 7 048/2440 617 zuzana.kovacova2@upsvr.gov.sk
Mgr. Vozárová Mária ml. 704 7 048/2440 617 maria.vozarova2@upsvr.gov.sk
Mgr. Lehoťanová Kristína 705 7 048/2440 610 Kristina.Lehotanova@upsvr.gov.sk
Mgr. Brozmanová Gréta 705 A 7 048/2440 610 Greta.Brozmanova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Štiborová Světlana 708 7 048/2440 603 svetlana.stiborova@upsvr.gov.sk
refernet Mgr. Vajsová Kristína 709A 7 048/2440 606 kristina.vajsova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Vozárová Mária 709 7 048/2440 606 maria.vozarova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Debnáriková Katarína 605 6 048/2440 604 katarina.debnarikova@upsvr.gov.sk
referent Mgr. Bačová Renáta 605 6 048/2440 605 renata.bacova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Kuzbelová Eva 608 6 048/2440 616 eva.kuzbelova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Mácsadyová Gréta 608 6 048/2440 616 greta.macsadyova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Jurgová Iveta 609 6 048/2440 619 iveta.jurgova@upsvr.gov.sk
Mgr. Veverová Dominika ČSA 12 1 048/2440 613 dominika.veverova@upsvr.gov.sk
Mgr. Krnáčová Veronika ČSA 12 1 048/2440 613 veronika.krnacova@upsvr.gov.sk
Koordinácia ochrany detí pred násilím Mgr. Lamoš Pravoľub ČSA 11 1 048/2440 614 pravolub.lamos@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

ČSA 7, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čierna Eleonóra, Ing. 16 1.posch. 048/2441 170 eleonora.cierna@upsvr.gov.sk
rozpočtárka Maťúšová Veronika, Ing. 17 1.posch. 048/2441 179 veronika.matusova@upsvr.gov.sk
finančná referentka Žigová Iveta, Ing. 17 1.posch. 048/2441 173 iveta.zigova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Barlová Martina, Ing. 15 1.posch. 048/2441 181 martina.barlova@upsvr.gov.sk
správa pohľadávok Ševčíková Lívia, Ing. 15 1.posch. 048/2441 182 livia.sevcikova@upsvr.gov.sk
správca budov Poliačik Norbert 18 1.posch. 048/2441 193 norbert.poliacik@upsvr.gov.sk
účtovníčka Majerová Iveta 14 1.posch. 048/2441 175 iveta.majerova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Krnáčová Janka, Ing. 14 1.posch. 048/2441 174 janka.krnacova@upsvr.gov.sk
majetkárka Vyšná Ivana 19b 1.posch. 048/2441 191 ivana.vysna@upsvr.gov.sk
vodič Zachar Marián 18 1.posch. 048/2441 196 marian.zachar@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky podateľňa

Skuteckého 39, Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
podateľňa Raučinová Marta 2 306 048/2440 196 marta.raucinova@upsvr.gov.sk
podateľňa, archív Vorbachová Tatiana 2 306 048/2440 197 tatiana.vorbachova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolór Maňka Milan, Ing. 21 1 048/2440 132 Milan.Manka@upsvr.gov.sk
kontrolór Balent Ján, Ing. 21 1 048/2441 130 jan.balent@upsvr.gov.sk
kontrolór Bartók Ján, JUDr. 11 1 048/2441 115 jan.bartok@upsvr.gov.sk
kontrolór Uličný Martin, Mgr. 20 1 048/2441 132 martin.ulicny@upsvr.gov.sk

Osobný úrad

ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca Štekláčová Jarmila, Mgr. ČSA 7 - 1A 1 048 2441 120 jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk
samostaný radca Beláková Marta, Ing. ČSA 7 - 1 1 048/2441 122 marta.belakova@upsvr.gov.sk
späť