Užitočné dokumenty


Užívateľský servis
Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Sociálne podniky

Sociálny podnik na účely zákona o službách zamestnanosti je právnická alebo fyzická osoba, ktorá:

a) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho zamestnancov;

b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce;

c) najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok;

d) je zapísaná v registri sociálnych podnikov.

Kto môže byť žiadateľom

Právnická osoba alebo fyzická osoba, obec, samosprávny kraj, združenie obcí, združenie samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.

Právnickej osobe, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj sa po priznaní postavenia sociálneho podniku pri povinnosti preukázať prvý krát po 12-tich mesiacoch zamestnávanie min. 30 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie započítavajú do 30 % aj tí zamestnanci, ktorí boli uchádzačmi o zamestnanie - nemusia byť znevýhodnení.

Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec.

Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. (§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov).

Žiadosť

o priznanie postavenia sociálneho podniku (tlačivo žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku) predkladá žiadateľ na adresu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 81267 Bratislava. V žiadosti sa uvádzajú identifikačné údaje – názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, dátum, ku ktorému sa žiada o priznanie postavenia sociálneho podniku.

Podmienky priznania postavenia sociálneho podniku

1. Žiadateľ preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby (napr. konateľ spoločnosti, starosta, primátor alebo ním poverená osoba v preukázateľnom pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k právnickej osobe).

2. Žiadateľ k žiadosti o priznanie postavenia sociálneho podniku predkladá podnikateľský plán k činnosti sociálneho podniku vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred rozdelením. /Odporúčaná osnova podnikateľského plánu/

Žiadateľ konzultuje podnikateľský plán s územne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu činnosti sociálneho podniku, ktorý mu k nemu poskytne písomné stanovisko.

3. Žiadateľ o priznanie postavenia sociálneho podniku k žiadosti prikladá originál alebo úradne overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu nie starší ako 3 mesiace; výpis z OR, ŽR, zakladajúce dokumenty napr.: spoločenská zmluva, zakladacia listina, štatút, menovací dekrét štatutára, organizačný poriadok, doklad o pridelení IČO alebo iný doklad oprávňujúci ho na podnikanie a na vykonávanie predmetu činnosti sociálneho podniku.

4. Súčasťou žiadosti je predloženie originálu alebo overenej kópie dokladu vlastníctva priestorov alebo nájomnej zmluvy o prenájme priestorov, v ktorých bude sociálny podnik vykonávať svoju činnosť.

5. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce materiálne vybavenie na vykonávanie predmetu činnosti sociálneho podniku.

6. Žiadateľ o priznanie postavenia sociálneho podniku k žiadosti uvedie okruh spolupracujúcich subjektov sociálneho podniku.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priznáva žiadateľovi po splnení podmienok postavenie sociálneho podniku Rozhodnutím o priznaní postavenia sociálneho podniku.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je držiteľ priznaného postavenia zaradený do REGISTRA SOCIÁLNYCH PODNIKOV, ktorý vedie a priebežne aktualizuje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Práva a povinnosti držiteľa priznaného postavenia sociálneho podniku zapísaného v registri sociálnych podnikov

  • SP najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok;
  • SP je povinný vytvoriť podmienky na výkon kontroly svojej činnosti a poskytovať informácie a doklady požadované orgánom kontroly;
  • SP je povinný oznamovať ústrediu všetky zmeny údajov uvedených v rozhodnutí o priznaní postavenia SP formou žiadosti o zmenu v rozhodnutí o priznanom postavení SP;
  • SP je povinný  predložiť ústrediu po 12-tich mesiacoch od dátumu priznania postavenia  SP ročnú správu o svojej činnosti preukazujúcu plnenie § 50b ods.1 písm. a) až c) zákona o službách zamestnanosti do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca a následne ju predkladať jeden krát ročne v termíne do konca  marca aktuálneho roku za  predchádzajúci kalendárny rok.

SP prvýkrát predkladá ročnú správu o svojej činnosti vyplnením predpísaného tlačiva „Správa o výsledkoch činnosti sociálneho podniku za obdobie 12-tich mesiacov od   priznania postavenia SP  od.........do......." a následne 1x ročne vyplnením predpísaného tlačiva „Správa o výsledkoch činnosti sociálneho podniku za kalendárny rok......"

Skutočnosť, že SP spĺňa podmienky v zmysle § 50b  ods. 1 písm. a) až c) zákona o službách zamestnanosti preukazuje v ročnej správe určenými dokladmi uvedenými v tlačivách ročnej správy.

V manuáli - sociálny podnik v obci, nájdete v zjednodušenej forme obsah právnych predpisov upravujúcich podmienky priznania postavenia sociálneho podniku pre právnickú osobu, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí, združením samosprávnych krajov podľa osobitného predpisu alebo právnickou osobou, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.

Manuál Vám poskytne informáciu o postupe pri žiadaní priznania postavenia sociálneho podniku.

Materiál plní informačnú funkciu. Nenahrádza platné právne predpisy určujúce podmienky priznania postavenia sociálneho podniku.Služby zamestnanosti

Tlačiť