Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Banská Bystrica</strong>

Oznamy úradu a novinky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica prijme do pracovného pomeru zamestnanca

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava s miestom výkonu práce na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
Pracovný pomer: doba neurčitá – plný pracovný úväzok
Pracovná pozícia: správca budov
Nástup: možný ihneď, prípadne podľa dohody
Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
Organizačný útvar: Oddelenie ekonomiky

Náplň práce:

 • zabezpečenie komplexnej prevádzky budov
 • spravovanie a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a jeho prevádzkou
 • zabezpečenie špecifikácie a ďalších dokumentov pre agendu verejného obstarávania
 • zabezpečenie revíznych činností vyhradených technických zariadení a ostatných technických zariadení
 • kontrola dodávateľských faktúr o poskytovaných službách, energiách, nákupe zariadení, materiálu a tovaru

Uchádzač musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť (vybraný uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace)
 • kvalifikačné predpoklady - úplné stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač:

 • schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť tímovej spolupráce
 • počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Internet.
 • vodičský preukaz skupiny B

Platové podmienky:
v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V prípade záujmu o danú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať nasledovné doklady:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • životopis
 • doklad o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Termín predloženia dokladov:
najneskôr do 26. februára 2018
Spôsob predloženia dokladov:

e – mailom na adresu: jarmila.steklacova@upsvr.gov.sk

Kontaktná osoba
Mgr. Jarmila Štekláčová, telefónne číslo 048/2441 120, 0918/479 573

16. 02. 2018 viac
Zoznam schválených žiadostí v zmysle § 49, § 54, § 57 zákona č. 5/2004 Z.z.
13. 02. 2018 viac
Oznam - zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti
13. 02. 2018 viac
Informácia k §60 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
24. 01. 2018 viac
Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk
23. 01. 2018 viac
Informácia o poskytovaných príspevkoch
19. 12. 2017 viac
Národný projekt "Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie"
01. 08. 2017 viac
Národný projekt "Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce"
18. 07. 2017 viac
Národný projekt "Šanca pre mladých"
18. 07. 2017 viac
Zoznam schválených a neschválených žiadostí v roku 2017
20. 06. 2017 viac
Všetky novinky
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať Vaše skúsenosti a postrehy na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

viac